Regula Karmelu

Regula rádu Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel daná jeruzalemským patriarchom svätým Albertom a potvrdená Innocentom IV.

 
Albert, milosťou Božou povolaný za patriarchu Jeruzalemskej cirkvi, milovaným synom v Kristovi B/rokardovi/ [1] a ostatným pustovníkom, ktorí pod jeho vedením prebývajú pri prameni /Eliáša/ [2] na hore Karmel, pozdrav v Pánovi a požehnanie Ducha Svätého.
Mnoho ráz a rozličným spôsobom /porov. Hebr 1,1/ svätí Otcovia stanovili, aby ten, kto bude v ktoromkoľvek ráde, alebo si vyberie akýkoľvek spôsob rehoľného života, žil v poslušnosti Ježišovi Kristovi /porov. 2 Kor 10,5/ a Jemu verne slúžil s čistým srdcom a dobrým svedomím /1 Tim 1,5/. Pretože nás však žiadate, aby sme vám dali, zhodne s vaším predsavzatím, formu života, ktorej by ste sa mali držať v budúcnosti:
(Voľba priora a tri sľuby, ktoré sa jemu skladajú)
Najprv ustanovujeme, aby ste mali jedného z vás ako priora, ktorý bude jednomyseľne zvolený pre túto službu všetkými, alebo väčšou a rozumnejšou časťou. Jemu každý z ostatných bratov sľúbi poslušnosť a bude sa ju snažiť zachovávať pravdivým konaním /porov. 1 Jn 3,18/, spolu s čistotou a zrieknutím sa vlastníctva.
(Prijímanie miest)
Miesta budete môcť mať na pustatinách alebo tam, kde vám ich darujú; majú byť vhodné a primerané pre váš spôsob rehoľného života podľa toho, čo uznajú za vhodné prior a bratia.
(Cely bratov)
Okrem toho, podľa polohy miesta, kde sa rozhodnete bývať, nech má každý z vás vlastnú samostatnú celu, ktorá vám bude pridelená rozhodnutím priora so súhlasom ostatných bratov alebo ich rozumnejšej časti.
(Spoločné jedlo)
To, čo dostanete, požívajte spolu v spoločnom refektári pri počúvaní nejakého čítania zo Svätého písma všade, kde sa to dá ľahko zachovať.
(Priorova moc)
Nikomu z bratov nie je dovolené zmeniť si svoje určené miesto, alebo s niekým iným vymeniť, iba ak s povolením toho, ktorý je v tom čase priorom. Priorova cela nech je blízko vchodu, aby sa prvý stretával s prichádzajúcimi a podľa jeho rozhodnutia a nariadenia nech sa deje všetko, čo treba urobiť.
(Ustavičná modlitba)
Nech všetci zostávajú vo svojich celách alebo blízko nich, dňom i nocou nech rozjímajú o zákone Pánovom /porov. Ž 1,2; Joz 1,8/ a nech bdejú v modlitbách /porov. 1 Pt 4,7/, ak sa nezaoberajú nejakou odôvodnenou prácou.
(Kánonické hodinky)
Tí, ktorí sa vedia modliť kánonické hodinky s klérom, nech ich recitujú podľa ustanovenia svätých Otcov a podľa schváleného zvyku Cirkvi. Tí, ktorí to nevedia, nech sa modlia pri nočných bdeniach dvadsaťpäťkrát Otče náš, okrem nedieľ a slávností, kedy určený počet nariaďujeme zdvojnásobiť, aby sa Otče náš pomodlili päťdesiatkrát. Sedemkrát nech túto modlitbu recitujú namiesto ranných chvál. Namiesto ostatných hodiniek podobne sedemkrát, okrem vešpier, kedy sa ju majú pomodliť pätnásťkrát.
(Bez majetku)
Nikto z bratov nech nehovorí o ničom, že je to jeho vlastné, ale majte všetko spoločné /porov. Sk 4,32; 2,44/. Prior, alebo ním na túto službu poverený brat, nech rozdeľuje každému to, čo mu je potrebné /porov. Sk 4,35/, so zreteľom na vek a potreby jednotlivcov.
(Čo možno mať spoločné)
Ak to bude nutné, budete môcť mať osly alebo mulice, prípadne aj nejaké zvieratá alebo hydinu na výživu.
(Kaplnka a bohoslužba)
Ak to bude možné, kaplnka nech sa urobí uprostred ciel, kde by ste sa podľa možnosti mali každé ráno stretávať pri slávení svätej omše.
(Kapitula a napomínanie bratov)
V nedeľu, alebo podľa potreby aj v iné dni, sa poučujte o zachovávaní rehoľného života a spáse duší; nech sú s láskou napomínaní bratia, ktorí sa dopustili nejakého priestupku a previnenia.
(Pôst bratov)
Pôst zachovávajte denne okrem nedele, od sviatku Povýšenia svätého Kríža až do nedele Zmŕtvychvstania Pána, ak si choroba alebo telesná slabosť, alebo iný vážny dôvod nevyžaduje jeho prerušenie, lebo nevyhnutnosť nepozná zákon.
(Zdržanlivosť od mäsa)
Zdržiavajte sa mäsitého pokrmu, ak ho neužívate ako liek v chorobe alebo v slabosti. A pretože na cestách musíte častejšie žobrať, môžete mimo svojich domov jesť aj jedlá varené z mäsa, aby ste neboli na obtiaž hostiteľom; rovnako aj na mori je dovolené jesť mäso.
(Povzbudenia)
Keďže život človeka na zemi je skúškou /porov. Jób 7,1/ a všetci, ktorí chcú žiť zbožne v Kristovi, trpia prenasledovanie /porov. 2 Tim 3,12/ a aj váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral /porov. 1 Pt 5,8/, so všetkou starostlivosťou sa usilujte obliecť si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť nástrahám nepriateľa /porov. Ef 6,11/.
Nech sú vaše bedrá prepásané pásom čistoty /porov. Ef 6, 14/; vaše srdce nech je umocnené svätými myšlienkami, lebo je napísané: "Svätá myšlienka ťa zachová" /Prís 2,11 podľa LXX/. Oblečte si pancier spravodlivosti /porov. Ef 6,14/, aby ste milovali Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou /porov. Dt 6,5/ a svojho blížneho ako seba samého.
Vo všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé strely zlého ducha /porov. Ef 6,16/. Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. /porov. Hebr 11,6/. Zoberte si aj prilbu spásy /porov. Ef 6,17/, aby ste očakávali spásu od samého Spasiteľa, ktorý spasí svoj ľud od ich hriechov. /porov. Mt 1,21/.
Meč Ducha, ktorým je Božie slovo /porov. Ef 6,17/, nech bohato prebýva /porov. Kol 3,10/ vo vašich ústach a srdciach /porov. Rim 10,8/ a všetko čokoľvek budete robiť, nech sa deje podľa Pánovho slova /porov. Kol 3,17; 1 Kor 10,31/.
(Práca)
Vykonávajte nejakú prácu, aby vás diabol našiel vždy zamestnaných [3] a nemohol si vo vašej nečinnosti nájsť nejaký prístup k vašim dušiam. V tomto máte poučenie a príklad svätého Pavla apoštola; jeho ústami hovoril Kristus /porov. 2 Kor 13,3/, on bol ustanovený a daný od Boha za ohlasovateľa a učiteľa pohanov vo viere a pravde /porov. 1 Tim 2,7/, ak ho budete nasledovať, nemôžete poblúdiť. Vraví: "Vo dne, v noci sme ťažko a namáhavo pracovali, aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. Nie, že by sme na to nemali právo, ale chceli sme vám seba dať za vzor, aby ste nás napodobňovali. Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb" /2 Sol 3, 7-12/. Táto cesta je svätá a dobrá. Kráčajte po nej /porov. Iz 30, 21/.
(Mlčanie)
Apoštol odporúča mlčanie, keď v ňom prikazuje pracovať /porov. 2 Sol 3,12/. A ako dosvedčuje prorok: Mlčanie je dielo spravodlivosti /porov. Iz 32,17/. A opäť: "V tichosti a dôvere je vaša sila" /Iz 30,15/. Preto ustanovujeme, aby ste po kompletóriu zachovávali mlčanie až do prímy nasledujúceho dňa. V inom čase, hoci vás mlčanie nebude až natoľko zaväzovať, predsa sa svedomito vystríhajte mnohovravnosti. Lebo, ako je napísané a ako nás učí skúsenosť: "Tam, kde je veľa rečí, nechýba hriech" /Prís 10,19/. A: "kto je nerozvážny v rozprávaní, zakúsi škodu" /Prís 13,3/. Tiež: "kto užíva mnoho slov, škodí svojej duši" /Sir 20,8/. A Pán hovorí v Evanjeliu: Z každého zbytočného slova, ktoré povedia ľudia, budú sa zodpovedať v deň súdu /porov. Mt 12,36/. Nech si teda každý zváži svoje slová a vloží zámku na svoje ústa, aby snáď neklesol a neupadol jazykom a jeho pád nezostal nevyliečiteľný až do smrti /porov. Sir 28,29-30/. Nech stráži s prorokom svoje cesty, aby sa neprevinil svojím jazykom /porov. Ž 38,2/, a nech sa snaží usilovne a múdro zachovávať mlčanie, ktoré je dielom spravodlivosti /porov. Iz 32,17/.
(Povzbudenie priora k pokore)
Ty, však, brat B/rokard/ [4], a ktokoľvek po tebe bude ustanovený za priora, vždy maj na mysli a zachovávaj skutkom, čo Pán hovorí v Evanjeliu: "Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom; a kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých" /Mk 10,43-44; porov. Mt 20,26-27/.
(Povzbudenie bratov k úcte k svojmu priorovi)
Aj vy, ostatní bratia, v pokore preukazujte úctu svojmu priorovi, poznávajte v ňom viac Krista, ktorý ho ustanovil nad vami, ako jeho samého /porov. Ž 65,12/, a ktorý hovorí predstaveným Cirkvi: "Kto vás počúva, mňa počúva a kto vami pohŕda, mnou pohŕda" /Lk 10,16/, aby ste neprišli pred súd pre pohŕdanie, ale aby ste si poslušnosťou zaslúžili odmenu večného života.
Toto sme vám stručne napísali a ustanovili vám tak formu vášho spôsobu života, podľa ktorej máte žiť. Ak však niekto urobí viac, odmení ho sám Pán, keď príde. Nech to však koná s rozvahou, lebo ona je mierou čností. [5]

 

* Regulu, ktorú dal sv. Albert, jeruzalemský patriarcha, karmelitánom v rokoch 1206 a 1214, schválil najprv Honorius III. dňa 30. I. 1226, neskôr Gregor IX. dňa 6. IV. 1229 a Innocent IV. dňa 8. VI. 1245; tento pápež ju aj potvrdil dňa 1. X. 1247. Tento text preberáme z buly: Quae honorem Conditoris /Reg.Vatic.21 ff. 465v- 466r/, ale prekladáme ju moderným štýlom písania. V zátvorkách sú označené odkazy na Sväté písmo, ktoré v origináli nie sú.