Návšteva delegáta provinciála OCD v Krakove P. Lukasza Kaspereka OCD a sr. Alicja Kalinowskej

21. máj 2010

Tohtoročné slávenie Turíc sa v našom Spoločenstve sv. Jána od Kríža nieslo v duchu priateľskej návšte­vy hostí z Poľska.

V dňoch 21. - 25. mája 2010 nás navštívil definítor a delegát provinciála OCD v Krakove P. Lukasz Kasperek OCD a sr. Alicja Kalinowska, členka Pro­vinciálnej rady pre OCDS – poverená starostlivos­ťou o zahraničné komunity OCDS. Okrem du­chovnej obnovy, duchovného povzbudenia, predná­šok a spoločného slávenia Eucharistie za prítom­nosti nášho duchovného asistenta P. Rudolfa Bartala OCD hostia vykonali vizitáciu nášho spo­ločenstva podľa Štatútov Svetského rádu bosých karmelitánov. Vo voľných chvíľach si pozreli pamä­tihodnosti Bratislavy a navštívili aj hrad Devín.

Kategorie: