Svätý karmelu (životopis, myšlienky, diela)

Svätý Ján Pavol II. a Škapuliarska Matka Božia

Panna Mária v živote Jána Pavla II.

Priateľský zväzok medzi Karolom Wojtylom a Pannou Máriou sa datuje doslova od prvých okamihov jeho života. Pri pôrode 18. mája 1920 jeho matka požiadala pôrodnú asistentku, nech otvorí okno izby, aby prvé zvuky, ktoré novorodenec začuje, boli spevy na oslavu Panny Márie, doliehajúce práve v tej chvíli z neďalekého kostola, kde sa konala tradičná májová mariánska pobožnosť.

Blahoslavená Terézia Mária Manetti

1846 - 1910

Narodila sa v Taliansku. Od mladosti prežívala a chápala milosť sily z modlitby. Zamerala sa na pomoc deťom, zvlášť sirotám, opusteným a chudobným ľuďom. V roku 1874 založila Kongregáciu karmelitánok sv. Terézie, ktorá bola schválená v roku 1904. Terézia Mária od Kríža vynikala láskou k Eucharistii, žila zjednotená s Božou vôľou. V duchovnom a telesnom živote radostne a trpezlivo prežívala tajomstvo kríža. Zomrela na zhubný nádor.

Sv. Šimon Stock

16. máj - sv. Šimon Stock

Ľubovoľná spomienka

Narodil sa v Anglicku pred  rokom 1200. Jeho otec bol správcom hradu Harford pri Kente. Šimon zažil v mladosti od svojho rodného brata nejednu krivdu a túžil  po samote  a rozjímavom živote pustovníkov. Preto v 19. rokoch odišiel z domu a vykonal sľub čistoty. Rozhodol sa bývať na opustenom mieste v dutom strome. Zvolenie dutého stromu bolo z túžby po pokání a z lásky k Bohu.

Prehľad diela sv. Terézie z Avily

Sv. Terézia bola nepochybne jednou z najväčších mystických duší v Cirkvi. Mala však aj iný dar: vedela veľmi prenikavo a jasne vylíčiť svoje duchovné a mystické skúsenosti. Preto ju pápež Pavol VI. ako prvú ženu v dejinách vyhlásil 27.9.1970 spolu so sv. Katarínou Sienskou za učiteľku Cirkvi. Ján Pavol II. prehlásil, že jej diela by sa mali hlbšie študovať a že doteraz nie sú úplne docenené.

Spisy, ktoré nám zanechala, sú užitočné pre tých, čo hľadajú spoľahlivú a istú duchovnú cestu, ako aj pre teológov, ktorí v nich nájdu rozbor nadprirodzených skutočností a všetkého, čo v našom vnútri spôsobuje Božia milosť. Takmer všetky svoje spisy písala na podnet iných, najmä svojich duchovných vodcov.

Šľachtictvo kríža zaväzuje (zo života svätej Terézie Benedikty od Kríža)

Svätá Terézia Benedikta od Kríža (Edita Steinová) napísala v liste Joanne van Weersthovej, ktorá tiež nosila pri mene rehoľný predikát „od Kríža“, tieto slová: „Prijímala som vždy celým srdcom, čo prichádzalo od Vás, Matka, a cítim sa s Vami úzko spojená skrze kríž. Na slávnosť nášho sv. otca Jána od Kríža posielam môjho sv. otca (ide o jej Vedu Kríža) spolu s najsrdečnejším prianím Božieho požehnania. Nech Vám, velebná Matka, požehnáva a vyprosí všetko požehnanie z kríža. Oslobodenie z kríža nemožno priať tomu, kto vlastní „šľachtictvo kríža“ (list zo 17. novembra 1940). Tým viac to nemožno priať sebe. Noblesse oblige – toto špeciálne šľachtictvo zvlášť zaväzuje k čoraz hlbšiemu vnoreniu sa do tajomstva kríža.

Stránky