Cesta k dokonalosti (duchovný rast)

Láska nemôže zomrieť

Marcel Van sa považuje za „duchovného malého brata“ svätej Terézie z Lisieux. Snažil sa byť apoštolom lásky a k Bohu pristupoval s dôverou malého dieťaťa, ako to robila aj sv. Terezka. Van sa narodil v roku 1928 a zomrel ako 31-ročný. Vďaka svätej Terézii zistil, že nedosiahne kňazskú vysviacku a jeho život bude namiesto toho zasvätený sprítomňovaniu Boha na miestach, kde sa zdalo, že chýba.

Šľachtictvo kríža zaväzuje (zo života svätej Terézie Benedikty od Kríža)

Svätá Terézia Benedikta od Kríža (Edita Steinová) napísala v liste Joanne van Weersthovej, ktorá tiež nosila pri mene rehoľný predikát „od Kríža“, tieto slová: „Prijímala som vždy celým srdcom, čo prichádzalo od Vás, Matka, a cítim sa s Vami úzko spojená skrze kríž. Na slávnosť nášho sv. otca Jána od Kríža posielam môjho sv. otca (ide o jej Vedu Kríža) spolu s najsrdečnejším prianím Božieho požehnania. Nech Vám, velebná Matka, požehnáva a vyprosí všetko požehnanie z kríža. Oslobodenie z kríža nemožno priať tomu, kto vlastní „šľachtictvo kríža“ (list zo 17. novembra 1940). Tým viac to nemožno priať sebe. Noblesse oblige – toto špeciálne šľachtictvo zvlášť zaväzuje k čoraz hlbšiemu vnoreniu sa do tajomstva kríža.

Kríza modlitby podľa svätého Jána od Kríža

Sv. Ján od Kríža svojim životom a svojimi dielami poukazuje na vznešený cieľ zjednotenia človeka s Bohom a vysvetľuje cestu, ktorá k nemu vedie. Sv. Ján od Kríža píše pre duše, ktoré chce vziať za ruku na celkom určitom mieste ich cesty: na rázcestí, kde sa väčšina z nich bezradne zastaví a nevie, ako ďalej. Nová cesta, ktorá sa pred nimi rysuje, sa stráca v nepreniknuteľnej tme, kto by mal odvahu sa po nej vydať! Rázcestím, ktoré máme na mysli, je voľba medzi meditáciou a kontempláciou (rozjímaním a nazeraním).

P. Rudolf Bartal OCD: Mária v živote sv. Jána od Kríža

Rozbehaný človek upokojí sám seba, ak uzná, že sám nič nezmôže, že sám na to nemá. Ježišove slová o pokore najlepšie  pochopila Mária. Ona, pokorná služobnica Izraela. Ona nás učí pokore, je pre nás vzorom. A naučila to aj sv. Jána od Kríža, Juana de Yepes. Aký mala vplyv na Jánov život? Veľký. Ako Ján prežíval svoje zasvätenie spolu s Máriou? Keď čítame Jánove diela, zistíme, že nepíše skoro nič o Márii. To však neznamená, že prešiel bez záujmu okolo Ježišovho závetu na kríži: „Hľa, tvoja matka!“. To, čo nenájdeme o Márii v  Jánových spisoch, dopovie svojím životom, pretože Jánov život hovorí o tom, akú mal hlbokú úctu k Ježišovej matke.

Sv. Ján od Kríža Rady a výstrahy

Z našich nedokonalostí a možno na prvý pohľad neriešiteľných situácií môžeme nakoniec vyjsť ako víťazi. Aj takéto momenty v našom živote sú veľmi dôležité, aby nám pomáhali objaviť v sebe krásu, krásu, ktorá je v nás – samého Boha. Cesta k takému objavu sa spája s výstrahami, ktoré ponúka sv. Ján od Kríža. Vo svojom menšom dielku ich adresuje osobám žijúcim v kláštore, ale pri menších úpravách sa dajú aplikovať aj v bežnom živote. Sú praktickou pomôckou pre tých, ktorí chcú „dosiahnuť v krátkom čase sväté sústredenie, duchovné mlčanie, obnaženosť a chudobu ducha, kde sa vychutnáva pokojné osvieženie Ducha Svätého a dosahuje sa zjednotenie s Bohom.“

Stránky