Škapuliar a apoštolát

Škapuliar – znak spásy

V živote človeka zohrávajú znaky a symboly dôležitú úlohu. Už kniha Genezis nám hovorí o tom, že Boh stvoril človeka ako duchovno – telesnú bytosť. Človek vyjadruje svoje pocity, to, čo cíti,  pomocou znakov a symbolov. Vníma tak svet a skutočnosti, ktoré sú okolo nás. Človek ako spoločenská bytosť potrebuje znaky a symboly, aby mohol komunikovať s inými pomocou reči, posunkov a úkonov. To isté platí aj vo vzťahu k Bohu. Človek vo vzťahu k Bohu hľadá slová, rôzne formy, znaky, pomocou ktorých môže nadviazať kontakt, dialóg s Bohom.

Úcta k Panne Márii v Ráde bosých karmelitánov

V konštitúciách nášho rádu sa píše o úcte k Panne Márii, ktorá formuje duchovný život každého karmelitána a aj jeho apoštolát. Jednou z priorít je aj apoštolát skrze škapuliar. Som si vedomý toho, že týmto textom sa nedá vyjadriť všetko, čo sa týka škapuliara, ale pokúsime sa priblížiť škapuliarsku pobožnosť, ktorú Cirkev tak veľmi uznáva. Na začiatku sa zameriame na mariánsky kult a postupne prejdeme k mariánskej úcte v karmelitánskom ráde, ako Máriu vidia karmelitáni; napokon sa zameriame na karmelitánsky škapuliar, na jeho teologický, duchovný a pastoračný význam.

Stránky