Charizma rádu

Svetský rád bosých karmelitánov je spoločenstvo veriacich, ktorí sa zaväzujú usilovať sa o evanjeliovú dokonalosť vo svete podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti a podľa blahoslavenstiev, pričom sa vo svojom kresťanskom živote inšpirujú a povzbudzujú spiritualitou tereziánskeho Karmelu. Jeho členovia patria úplne do karmelitánskej rodiny, sú členmi karmelitánskeho rádu. Spája ich s ním bratské spoločenstvo, spoločné duchovné dobrá, účasť na tom istom povolaní k svätosti a na spoločnom poslaní v Cirkvi pri zachovaní rozdielneho stavu života.

Členovia svetského rádu sa vyznačujú citlivosťou na prejavy Božej lásky, poslušnosťou voči Cirkvi, láskou k rozjímavej modlitbe. Ich povolaním je život v Božej prítomnosti, pestovanie kontemplatívnej modlitby, modlitby za kňazov a kňazské povolania, za Cirkev na

Slovensku, neustále prežívanie dôverného spojenia s Pannou Máriou - Kráľovnou Karmelu. V živote karmelitána Panna Mária slúži predovšetkým ako príklad vernosti v počúvaní Pána a v službe Pánovi. Toto vnútorné zapojenie do intenzívneho mariánskeho života sa má prejaviť aj navonok vo forme každodenných zvláštnych skutkov ku cti Najsvätejšej Panny, ako aj nosením karmelského sv. škapuliara. Svetskí karmelitáni sú verní výzve a príkladu Pána neprestajne sa modliť (Lk 18, 1;Ef 6, 18), ako aj hlavnému príkazu prvotnej karmelitánskej reguly "deň a noc rozjímať o slovách Pána a bdieť na modlitbách". Život modlitby je najdôležitejšou úlohou a súčasne charakteristickou črtou Karmelu. Členovia svetského rádu majú stále pestovať vo vnútornej sústredenosti ducha modlitby, ktorej zasväcujú najmenej pol hodiny denne; majú sa usilovať počúvať Božie slovo, najmä v posvätnej liturgii, a duchovným čítaním rozmnožovať v sebe "vznešené poznanie Ježiša Krista" (Fil 3, 8), čerpané z pravých prameňov kresťanskej a karmelitánskej spirituality, ako aj z učenia a charizmy svätých Karmelu.

Svetský karmelitán má ochotne prijímať Pánovu výzvu zriekať sa seba samého a ochotne ho nasledovať pri nesení každodenného kríža. A preto miluje sebazaprenie v zjednotení s Kristovou obetou.

Charakteristickými prvkami tereziánskej karmelitánskej charizmy sú: pustovnícky, kontemplatívny, služba, spoločenstvo a mariánsky prvok. Liturgický život ako ustavičná účasť na veľkonočnom tajomstve je duchovným pokrmom svetského karmelitána v jeho každodennom úsilí nasledovať ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Krista, aby dosiahol čoraz dokonalejšie zjednotenie s Bohom.

Liturgický život svetského karmelitána sa prejavuje predovšetkým účasťou na Eucharistii a na slávení posvätného ofícia Cirkvi. Preto sa podľa svojich možností zúčastňuje každý deň na sv. omši a každý deň sa modlí Ranné chvály a Vešpery podľa Liturgie hodín.