Formácia a Apoštolát rádu

Formácia rádu

Do Svetského rádu bosých karmelitánov môže vstúpiť katolík vo veku od 18 do 60 rokov, ktorý sa usiluje o skutočný kresťanský život a evanjeliovú dokonalosť a túži žiť zasvätený život vo svete.

Po polročnom kontakte so spoločenstvom (postulát) sa kandidát prijme za člena Svetského rádu bosých karmelitánov a začne formáciu, ktorá trvá šesť rokov: dva roky do dočasných prísľubov, ďalšie tri roky do večných prísľubov, po ktorých po roku existuje možnosť zložiť večné sľuby ( bez sľubu chudoby). Svetský karmelitán skladá prísľuby v duchu evanjeliových rád ( čistoty podľa stavu, poslušnosti, chudoby). Prísľuby a sľuby sú trvalé a nemenné ako znak zasväteného života.

Členovia Svetského rádu bosých karmelitánov sa riadia Pravidlami života (Regulou) a štatútmi, ktoré dňa 8. 6. 1994 schválil generálny predstavený Rádu bosých karmelitánov v Ríme, o. Camillo Maccise, OCD.

Členovia svetského rádu sa zúčastňujú na pravidelnej duchovnej obnove, ktorá sa koná raz mesačne pod vedením o. karmelitána - asistenta svetského rádu, a každoročne sa zúčastňujú na duchovných cvičeniach takisto pod vedením asistenta svetského rádu.

Apoštolát rádu

Svetský karmelitán si uvedomuje, že pravá modlitba a apoštolát sú neoddeliteľné a navzájom sa oživujú. A hoci sa jeho apoštolát zakladá predovšetkým na osobnom raste v spojení s Bohom a na svedectve života modlitby, je ochotný apoštolsky spolupracovať v každej oblasti, najmä v prospech svätých povolaní, misijných prác a na podujatiach rádu.