Škapuliar

Škapuliar je veľký dar Panny Márie, skrze ktorý ťa chce ochraňovať, starať sa o teba a pomáhať ti vstúpiť do nebeskej vlasti. Božia Matka ti dáva iba jednu podmienku – zober ho a nos. Čo znamená toto „zober“ a „nos“ pre náš život?

Čo je to škapuliar?

Latinské slovo scapulae znamená plecia, ramená, chrbát. Vrchná časť habitu, čiže škapuliar, vznikol zo zástery, ktorá sa používala pri práci. Pobožnosť škapuliara je schválená Cirkvou, má dve časti. Prvou je milosť, ktorú chce Mária udeliť a druhou je naša spolupráca s milosťou. Bez tejto druhej podmienky milosti, pripísané škapuliaru, vyjdú nazmar. Panna Mária nás pozýva k čoraz plnšej dôvere v jej materinské srdce, lebo veď vlastnými silami nič dobré nemôžeme vykonať.

Škapuliar je svätenina.

Plátenný škapuliar, ktorý sa nosením zničil, je najlepšie spáliť. Nesmie byť vyhodený do koša, lebo by to svedčilo o neúctek samotnému znaku, ako aj o neúcte k Panne Márii.

Úplné odpustky pre členov Bratstva Panny Márie Škapuliarskej

Členovia Bratstva Panny Márie Škapuliarskej môžu získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca, okrem toho si treba vzbudiť úmysel získať úplné odpustky a vylúčiť akúkoľvek trvalú záľubu k akémukoľvek hriechu, aj k ľahkému),

v deň vstupu do Bratstva Panny Márie Škapuliarskej a na tieto sviatky:

 • sviatok Panny Márie Karmelskej (16. júla)
 • sv. proroka Eliáša (20. júla)
 • sv. Šimona Stocka (16. mája)
 • sv. Terézie z Lisieux (1. októbra)
 • sv. Terézie Avilskej (15. októbra)
 • všetkých karmelitánskych svätých (14. novembra)
 • sv. Jána od Kríža (14. decembra)

Kto napr. nosil škapuliar:

 • sv. Vavrinec Justiniani,
 • sv. Karol Boromejský,
 • sv. František Saleský,
 • sv. Alfonz Mária de Liguori,
 • sv. Pavol od Krža,
 • sv. Ján Bosco,
 • francúzsky kráľ Ľudovít IX.,
 • rakúsky cisár Ferdinand I.,
 • pápeži: bl. Ján Pavol II., ho nosil od detstva sv. Pius X., Lev X., Lev XIII., Klement VII., Gregor VIII., Pavol V., Urban VIII., Benedikt XV., Pius XI.

Preblahoslavená Panna Mária Karmelská

Pomenovanie Panna Mária Karmelská sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov, ktorá tam vznikla začiatkom 13. storočia. Hebrejské slovo karmel znamená záhradu alebo sad. V týchto miestach žil starozákonný prorok Eliáš a o jeho duchovnosť sa opierali aj jeho duchovní synovia, ktorí si tu neskôr postavili pustovne.

Karmelitáni sú známi aj veľkou úctou k Panne Márii a sú presvedčení, že patria do vlastníctva Panny Márie. Nazývali sa „Bratmi Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel“. To znamená, že Panna Mária je nám (karmelitánom) veľmi blízka, je našou Sestrou i Matkou a je neporovnateľným vzorom zasvätenia a zjednotenia s Bohom. Už v stredoveku sa používala veta: „Totus Marianus est Carmelus – Karmel je celý Máriin“.

V polovici 13. storočia mohamedánske útoky prinútili presídliť karmelitánov do Európy a oni odplávali na Cyprus, Sicíliu, do Francúzska a Anglicka. V Anglicku sv. Šimon Stock, generálny predstavený rádu spozoroval nebezpečenstvo hroziace rádu, a preto prosil Pannu Máriuo pomoc. Podľa tradície sa mu v noci z 15. na 16. júla 1251 zjavila Panna Mária v sprievode anjelov, podala mu škapuliar hnedej farby a sľúbila jemu i celému rádu osobitnú ochranu. Vtedy počul tieto Máriine slová: "Prijmi, najmilší synu, škapuliar tvojho rádu ako znak môjho bratstva, výsadu pre teba a všetkých karmelitánov. Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni. Je to znak spásy, záchrana v nebezpečenstvách, znamenie pokoja a večného záväzku."

Mária pomáha všetkým, aby prežívali Boha, čo najhlbšie.

Výsady karmelitánskeho škapuliara

 1. Kto umrie oblečený do sv. škapuliara, nebude zatratený.
 2. Ten, kto nosí sv. škapuliar, si ako ctiteľ Matky Božej zabezpečuje jej ochranu pre dušu i telo v tomto živote a mimoriadnu pomoc v hodine smrti.
 3. Každý, kto nábožne nosí sv. škapuliar a zachováva čistotu podľa svojho stavu, bude vyslobodený z očistca v prvú sobotu po svojej smrti; je to tzv. privilégium soboty (Ján XXII., bula Sacratissimo uti culmine, 3. 3. 1322).
 4. Tí ktorí patria do Bratstva sv. škapuliara, sú duchovnespojení s karmelitánskym rádom a majú účasť na jeho duchovných dobrách v živote i po smrti, ako sú sväté omše, sv. prijímania, sebazapierania, modlitby, pôsty …

Povinnosti tých, ktorí nosia škapuliar:

 1. Prijať karmelitánsky škapuliar z rúk kompetentného kňaza a nábožne nosiť škapuliar alebo medailónik ako viditeľný znak, že patria Márii, k rodine Karmelu. Tento škapuliar treba nosiť na krku deň i noc, teda stále.
 2. Žiť ako Máriini bratia a sestry v spoločenstve s Karmelom, v prehlbovaní jeho ducha, žiť jeho ideály, modliť sa a spolupracovať s ním.
 3. Dávať Márii priestor vo svojom živote, nasledovať ju v jej spôsobe života, žiť duchom Márie – vo viere, nádeji a láske.
 4. Rozjímať Božie slovo, vyhradiť si čas na osobnú modlitbu a modliť sa každý deň modlitbu, ktorú určil kňaz v deň prijatia do škapuliara. Zúčastňovať sa na liturgii Cirkvi, najmä na Eucharistii, každodenne sa modliť aspoň časť Liturgie hodín alebo niektoré žalmy či svätý ruženec, vo svojom živote uskutočňovať hlavné prikázanie lásky k Bohu a blížnemu.
 5. Napojiť sa na Kristovo veľkonočné tajomstvo dobrovoľným sebazapieraním.
 6. Pracovať na diele evanjelizácie. Kto nosí škapuliar, stotožňuje sa s poslaním Karmelu. Byť apoštolom škapuliara, apoštolom chudobných, apoštolom zmierenia, spravodlivosti, starostlivosti o chorých a chudobných.

Pútnické miesta na Slovensku zasvätené Panne Márii Karmelskej (Škapuliarskej)

Banskobystrická diecéza:

 • Banská Belá
 • Hontianske Nemce
 • Korytárky
 • Nitrianske Pravno
 • Žarnovica
 • Žiar nad Hronom

Košická arcidiecéza:

 • Gabaltov
 • Streda nad Bodrogom
 • Humenné
 • Stropkov
 • Tulčík
 • Veľký Šariš

Žilinská diecéza:

 • Domaniža

Nitrianska diecéza:

 • Topoľčianky

Spišská diecéza:

 • Spišská Nová Ves - Šulerloch Trstená

Rožňavská diecéza:

 • Bôrka

Trnavská arcidiecéza:

 • Dechtice

Zasvätenie sa Panne Márii Škapuliarskej

Kráľovná škapuliara a Matka Milosrdenstva, zasväcujem ti nielen moju dušu a večné šťastie, ale prijmi Nepoškvrnená Panna aj moje telo, aby si ho mohla účinne brániť pred hriechom a žiadostivosťou, pokušeniami sveta a chorobami, pred lenivosťou a nástrahami zlého ducha. Zošľachti moje srdce podľa Najsvätejšieho Srdca tvojho Syna Ježiša Krista. Mária! Odovzdávam ti moje myšlienky, modlitby, prácu, city, rozum, pamäť a vôľu, aby si ich usmerňovala pre moje dobro a pre dobro Cirkvi. Prostredníctvom šiat tvojich čností pošli na tento svet Kristov pokoj a lásku, lebo on je Boh a žije a kraľuje s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Pretože nepretržité nosenie látkového škapuliara sa vo viacerých povolaniach stretávalo s vážnymi ťažkosťami, sv. Pius X. dovolil 16. decembra 1910 namiesto neho nosiť škapuliarsky kovový medailón. Malý škapuliar sa stal populárnym. Táto medaila musí mať na jednejstrane obraz Božského Srdca Ježišovho a na druhej strane obrázok Panny Márie Karmelskej.