Deviatnik ku cti sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša I

Úvodná modlitba (Opakuje sa každý deň)

Nebeský Otče, ty si sv. Teréziu od Dieťaťa Ježiša vyvolil, aby nás učila ceste úplnej dôvery. Ona nás predišla na tejto malej a kráľovskej ceste detstva a mohla z vlastnej skúsenosti povedať: „Nedostatok dôvery uráža Pána“ a „Moja nádej nebola nikdy sklamaná“. Na príhovor sv. Terézie mi pomôž v mojej úpenlivej prosbe a posilni moju dôveru v tvoju dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Záverečná modlitba (Opakuje sa každý deň)

Svätá Terézia, ty si bola vo svojom krátkom pozemskom živote zrkadlom anjelskej čistoty, hrdinskej lásky a vernej oddanosti Bohu a teraz sa tešíš v nebesiach hojnej odmene svojich čností. Pozri, prosím ťa, na mňa, a zľutuj sa nado mnou, veď som tvojím (tvojou) ctiteľom (ctiteľkou) a mám veľkú dôveru v tvoje orodovanie. Pros za mňa Pannu Máriu, Kráľovnú Nebies, ktorej vyvoleným kvietkom si bola a ktorá sa už za tvojho raného detstva na teba usmievala. Pros moju milú Matku, ktorá je mocná pri Srdci svojho Syna, aby mi vyprosila milosť, o ktorú tak vrúcne prosím, aby ma ochraňovala po celý môj život. Pros ju napokon, aby mi bola na pomoci najmä v hodinu mojej smrti.

Svätá Terézia, radosť Srdca Ježišovho a miláčik Panny Márie Karmelskej, oroduj za nás a spusť na nás v hojnej miere dážď ruží a vypros nám tie milosti, o ktoré prosíme, aby sa tak splnila tvoja túžba – dobre robiť na zemi. Amen.


Prvý deň (22. september) – Náš cieľ

Úvodná modlitba

„Zotrvávajme v pokoji tak, že náš pohľad uprieme k nebu.“

Pane, zakotvi môjho ducha na vlnách života tam, kam smeruje moja cesta aj cesta všetkých mojich bratov a sestier. Všetko pozemské je pominuteľné, iba ty ostávaš. Aj starosť, ktorá ma teraz ťaží, má svoj koniec. Pomôž mi niesť kríž v detskej dôvere, že si stále so mnou a že ma nenecháš samu (samého).

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba


Druhý deň (23. september) – Náš Otec

Úvodná modlitba

„Rozjímam o modlitbe Otče náš. Aké je to úžasné, že môžem volať Boha naším Otcom.“

Pane, Ježišu Kriste, ty sám si nás naučil volať vznešeného Boha naším Otcom. Ty si cesta k Otcovi. Rozmnož vo mne detskú lásku a posilni radostné vedomie, že On vie o všetkom, čo ma práve znepokojuje a vzbudzuje vo mne strach. Uč ma vždy z celého srdca s tebou hovoriť: „Vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba


Tretí deň (24. september) – Náš brat

Úvodná modlitba

„Ježiš je skrytý poklad, skryté bohatstvo.“

Ježišu, môj brat! Ty si sa nám stal celkom podobným, aby si bol našou cestou, pravdou i životom. Keď ťa nasledujem, nekráčam v tme. Najistejšia cesta, na ktorej ťa stretávam, je kríž. Pomôž mi naučiť sa takto vidieť bôľ, ktorý ma ťaží. Daj mi silu niesť toto bremeno dovtedy, až mi ho ty sám odnímeš.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba


Štvrtý deň (25. september) – Eucharistia

Úvodná modlitba

„Keď kľačím pred svätostánkom, viem Pánovi povedať iba toto: Môj Bože, ty vieš, že ťa milujem!“

Môj Pán a Učiteľ, ty si sa v Eucharistii stal naším pokrmom. Vo chvíli, keď sa s tebou spojím, rastie vo mne sila a môj pohľad je jasnejší pre skryté pôsobenie tvojej milosti. Vo všetkých ťažkostiach tohto života ty buď prameňom, z ktorého môžem čerpať statočnosť, trpezlivosť a vzmužilosť, a veď ma stále viac na ceste úplnej dôvery a absolútnej oddanosti do tvojej vôle.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba


Piaty deň (26. september) – Mária

Úvodná modlitba

„Pochopila som, že Mária nado mnou bdela, že som bola jej dieťaťom.“

Môj Spasiteľ, ty si mne a všetkým ľuďom daroval z kríža Máriu za matku. Odvtedy viem, že tvoja a moja matka stojí aj na mojej krížovej ceste a že mi od teba vyprosuje milosť modliť sa vo všetkých situáciách v tichosti a oddanosti ako ona: „Hľa, som služobnica Pána!“ Držiac sa jej materinskej ruky chcem kráčať svojou cestou s vedomím, že mi vždy poskytuje svoju ochranu.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba


Šiesty deň (27. september) – Apoštolát

Úvodná modlitba

„Cítila som veľkú túžbu pracovať na obrátení hriešnikov.“

Pane, svätá Terézia nemala príležitosť vykonať pre teba veľké činy. Použila však všetko všedné a nepatrné na to, aby ti urobila radosť a zachránila duše. Aj ja mám možnosť prijať s láskou a tebe obetovať všetko, čo je na mojej ceste ťažké a nepríjemné. Daruj preto mnohým ľuďom milosť obrátenia. Pomôž mi byť čoraz veľkodušnejším (ou).

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba


Siedmy deň (28. september) – Byť malým

Úvodná modlitba

„Treba vždy povedať „áno“ svojej slabosti a úbohosti.“

Môj Spasiteľ, ty si povedal, že musíme byť ako deti a na svätej Terézii si nám ukázal, aké je to jednoduché. Čím viac sa cítim malý (á), biedny (a) a slabý (á), tým väčšia sa ukazuje tvoja láska a blahosklonnosť. Pre tvojho a môjho Otca je odpúšťanie, pomoc a obohacovanie hlavnou a bytostnou potrebou. Takto chcem aj ja svoju záležitosť, ktorá mi leží na srdci, priniesť pred teba a dôverovať ti ako dieťa. Ty vedieš všetko k dobru.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba


Ôsmy deň (29. september) – Cirkev

Úvodná modlitba

„Milujem Cirkev, moju Matku.“

Pane, ďakujem ti, že Cirkev je aj mojou Matkou. Chcem ju milovať a žiť tak, aby som raz smel (a) prejsť od bojujúcej Cirkvi k víťaznej. Dovtedy chcem trpezlivo niesť účasť na kríži a utrpení, pamätajúc na tvoje slová: Kto ma nasleduje s krížom, bude mať účasť na večnej radosti.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba


Deviaty deň (30. september) – Dôvera

Úvodná modlitba

„Správna je cesta prostej a milujúcej dôvery.“

Môj Pán a môj Vykupiteľ, vždy keď som sklesnutý (á) na mysli, skľúčený (á) a malomyseľný (á), je to nedostatok dôvery. Čím viac však dôverujem, tým viac som pripravený (á) očakávať a prijímať tvoju pomoc. Nedovoľ mi nikdy na to zabudnúť. Ty sám nás predsa napomínaš: Poďte ku mne všetci…, chcem vás občerstviť. To ma napĺňa radosťou a dôverou. Ďakujem ti! Spolieham sa slepo na tvoje Srdce, ktoré je bohaté pre všetkých, ktorí ho vzývajú.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …

Záverečná modlitba