Litánie k sv. Alžbete od Najsvätejšej Trojice

Pane, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.

Otec, na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás.
Svätá Alžbeta od Najsv. Trojice,
Svätá Alžbeta, dcéra Božia,
Svätá Alžbeta, snúbenica Kristova,
Svätá Alžbeta, chrám Ducha Svätého,
Svätá Alžbeta, odpočinok Nejsvätejšej Trojice,
Svätá Alžbeta, naplno milujúca,
Svätá Alžbeta, naplno načúvajúca,
Svätá Alžbeta, vrúcne sa klaňajúca,
Svätá Alžbeta, hlboko sústredená,
Svätá Alžbeta, veľká prosebníčka,
Svätá Alžbeta, oddaná Ježišovi,
Svätá Alžbeta, kontemplujúca Krista pri päte Kríža,
Svätá Alžbeta, pokorná a radostná v obeti,
Svätá Alžbeta, ktorá si zakúšala nesmiernu Božiu lásku,
Svätá Alžbeta, ktorá si prežívala nebo vo viere,
Svätá Alžbeta, ktorá si žila v začatej večnosti,
Svätá Alžbeta, učiteľka načúvania vo vnútornom tichu,
Svätá Alžbeta, učiteľka ustavičnej modlitby,
Svätá Alžbeta, horlivá učeníčka svätého Pavla,
Svätá Alžbeta, apoštolka Zoslania Ducha Svätého v dušiach,
Svätá Alžbeta, struna božskej lýry,
Svätá Alžbeta, stratená v Bohu,
Svätá Alžbeta, božsky šťastná,
Svätá Alžbeta, priepasť túžby po láske,
Svätá Alžbeta, príbytok Boží,
Svätá Alžbeta, chvála slávy Nejsvätejšej Trojice,
Svätá Alžbeta, která vedieš k Životu, ku Svetlu a k Láske,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. vyslyš nás, Pane..
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Oroduj za nás, svätá Alžbeta od Najsvätejšej Trojice,
aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Bože, bohatý na milosrdenstvo, ty si zjavil svätej Alžbete od Najsvätejšej Trojice tajomstvo tvojej, ukryté v duši spravodlivých, a chcel si, aby sa ti klaňala v Duchu a pravde. Daj, aby sme na jej príhovor zotrvávali v Kristovej láske a stali sa tak chrámom tvojho milovaného Ducha na chválu tvojej slávy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Amen.

alebo:

3. Vzývanie Krista

Maj s nami zľutovanie, vysloboď nás, Pane.
Od všetkého zlého,
Od každého hriechu,
Od večnej smrti,
Svojím svätým vtelením,
Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním,
Zoslaním Ducha Svätého,

  1. Prosby v různých potřebách

My hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.
Veď a ochraňuj svoju Cirkev, prosíme ťa, vyslyš nás.
Pápežovi a biskupom, kňazom a diakonom daj vernosť v svätom povolaní,
Všetkým národom daj mier a pravú svornosť,
Na príhovor svätej Alžbety žehnaj všetky kontemplativne osoby,
Nám všetkým daj silu vytrvať v tvojej službe,
Ježíš, Syn Boha živého, prosíme ťa, vyslyš nás.

  1. Záver

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.