parallax background

Púť na Staré Hory r. 2020

Staré Hory 25. júla (TK KBS) Už deviaty raz sa na Starých Horách zišli ctitelia Panny Márie Karmelskej-Škapuliarskej na celoslovenskom stretnutí. Stretnutie sa začalo moderovanou eucharistickou adoráciou, po ktorej nasledovala prednáška Gabriela Brendzu. Predstavil v nej históriu úcty k Starohorskej Panne Márii a vývoj škapuliarskych bratstiev na Slovensku.

Po jeho prednáške sa laickí karmelitáni spolu s pútnikmi pomodlili posvätný ruženec. Svätú omšu celebroval nitriansky biskup Viliam Judák spolu s bratmi karmelitánmi a diecéznymi kňazmi. Biskup Judák v kázni zhrnul históriu tohto pútnického miesta, pričom zdôraznil vzťah k Panne Márii ako k Matke a povzbudil k vernosti Kristovi.

V závere svätej omše bol prečitaný list otca provinciála Krakovskej provincie bosých karmelitánov. V ňom sa počas prebiehajúcej provinciálnej kapituly prihovoril pútnikom a uviedol, že škapuliarske stretnutie sa uskutočňuje v jubilejnom roku 100. výročia obnovy Krakovskej provincie bosých karmelitánov, 25. výročia príchodu rehole bosých karmelitánov na Slovensko, ako aj 100. výročia narodenia sv. Jána Pavla II. Posvätný karmelitánsky škapuliar v tomto roku prijalo okolo 100 pútnikov.

Pútnikov neodradili ani sťažené podmienky opatrení v čase epidémie, svojou prítomnosťou si na tomto mieste novu aj v tomto náročnom období uctili Pannu Máriu, čím potvrdili jej slová: „blahoslaviť ma budú všetky pokolenia“, informovali Bosí karmelitáni zo Starých Hôr.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200725008