Deviatnik k svätej Terézii Benedikte od Kríža

Prvý deň
MÚDROSŤ

Úvodná modlitba:

Srdce Ježišovo, horiace láskou k Otcovi na nebesiach! Nech tvoja láska premení náš život a urobí ho podobným tvojmu, lebo sme stvorení z lásky a pre lásku.

Ďakujme Pánovi, lebo je dobrý,

lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky!

Daj, Pane, našim srdciam lásku, akou si obdaroval sv. Teréziu Benediktu od Kríža, a dovoľ nám stať sa – tak ako ona – jej znamením.

Ďakujme Pánovi, lebo je dobrý,

lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky!

Prosím ťa, Pane, o milosť nasledovania tvojej služobnice v oddanosti tebe, aby sme mohli byť tiež svedkami tvojej lásky.

Ďakujme Pánovi, lebo je dobrý,

lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky!

Vypočuj, Pane, láskavo naše modlitby, ktoré predkladáme ku cti tvojho božského Majestátu v duchu vďakyvzdania za milosti udelené sv. Terézii Benedikte. Modlime sa spolu s celou cirkvou:

Ty si sláva Jeruzalema, ty si radosť Izraela!

Ty si pýcha kresťanského ľudu!

Duša ženy musí byť široká a otvorená pre všetko, čo je ľudské; musí byť pokojná, aby násilným sfúknutím nevyhasol ani najmenší plamienok; musí byť teplá, aby chúlostivé klíčky neutrpeli od zimy; musí byť jasná, aby sa v temných rohoch alebo záhyboch nezahniezdili nijakí záškodníci; musí byť v sebe celistvá, aby to, čo sa tlačí zvonka neuškodilo jej vnútornému životu; musí byť slobodná od seba samej, aby v sebe urobila miesto pre iný život; nakoniec musí byť paňou seba i svojho tela, aby celou svojou osobou odpovedala na každú výzvu.

Musí vedieť zabudnúť na seba, vzdať sa všetkých osobitných túžob a práv, mať srdce otvorené pre všetok cudzí boľ i potreby – to je ideál ženskosti.

Modlitba dňa:

Ježiš, Ženích čistých duší! Ty si zjavil sv. Terézii Benedikte tajomstvá svojej božskej lásky a obdaril si ju múdrosťou lásky až po obetu vlastného života. Udeľ nám na jej príhovor milosť slúžiť ti s čistým srdcom, aby sme mohli hľadieť na teba po celú večnosť tvárou v tvár. Amen.

Záverečná modlitba:

Bože, večný zdroj všetkých vecí, ďakujeme ti za všetky dary i milosti, ktorými si obdaril sv. Teréziu Benediktu od Kríža. Urobil si ju pre nás svetlom dôvtipu a vzorom čnosti. Preto ťa prosíme, ty nekonečne vznešený a dobrý – tak, ako ťa prosila ona – nech príde na zem tvoje Kráľovstvo! Nech sú skrze umučenie a krv tvojho Syna spasené duše, na tvoju veľkú slávu, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Otče náš… Zdravas, Mária… Sláva Otcu…


Druhý deň
VIERA

Úvodná modlitba:

Srdce Ježišovo, horiace láskou…

Poznanie Boha pomocou viery dosiahne iba ten, koho viera žije, takže sa ju navonok usiluje aplikovať v konkrétnych veciach svojho života. Kto vo svojom vnútri nepoznal akt viery, ten tiež nedosiahne poznanie Boha.

Cesta viery poskytuje predovšetkým úplnú blízkosť milujúceho a milosrdného Boha a obdaruje nás takou istotou, akú nám nemôže dať nijaké prirodzené poznanie. Treba však tiež pamätať na to, že aj cesta viery je temnou cestou. Boh prispôsobuje svoje slová na mieru človeka, aby sme mohli pochopiť to, čo je Nepochopiteľné.

Modlitba dňa:

Srdce Ježišovo s Božím Slovom bytostne zjednotené! Pohliadni na vieru sv. Terézie Benedikty, ktorá dokázala v každej udalosti vidieť tvoju prítomnosť a prozreteľnosť. Nech našu myseľ rozjasní viera v otcovskú dobrotu Boha, aby sme, idúc v stopách tvojej služobnice, svedčili o tvojej posile i poteche v nebezpečenstvách života a naveky velebili Otcovo srdce. Amen.

Záverečná modlitba:

Bože, večný zdroj…


Tretí deň
NÁDEJ

Úvodná modlitba:

Srdce Ježišovo, horiace láskou…

Viem, že ma niekto drží a preto som spokojná a cítim sa bezpečná. Nie je to určite pocit bezpečia, aký je vlastný mužovi, ktorý z vlastnej sily stojí na pevnej zemi, ale sladký a šťastný pocit bezpečia dieťaťa, ktoré nesie mocná ruka.

Netúžim po ničom inom okrem toho, aby sa na mne vyplnila Božia vôľa. Od Boha záleží, ako dlho ma tu nechá a čo bude potom. […] Vtedy je všetko dobré a nad ničím sa netreba trápiť.

Chopím sa ruky, ktorá sa ma dotýka, a nájdem absolútnu oporu aj absolútne bezpečie. Všemocný Boh je Bohom dobroty, „naša opora i pevnosť“. Preniká nás láska k nemu a cítime sa tou láskou nesení.

Modlitba dňa:

Srdce Ježišovo, spása v teba dúfajúcich! Ty si bolo spoľahlivou spásou i nádejou sv. Terézie Benedikty. Bezvýhradne ti oddávame sami seba! Zmiluj sa na nami a vypočuj naše prosby, ktoré k tebe vznášame prostredníctvom tvojej služobnice. V teba Pane som dúfal, nebudem zahanbený naveky. Amen.

Záverečná modlitba:

Bože, večný zdroj…


Štvrtý deň
PRAVDA

Úvodná modlitba:

Srdce Ježišovo, horiace láskou…

Vždy mi bol vzdialený názor, že Božie milosrdenstvo by bolo viazané na hranice viditeľnej Cirkvi. Boh je pravda. Kto hľadá pravdu, hľadá Boha, aj keby o tom nevedel.

Všetko, čo som napísala a povedala o pravde, ma veľmi silno zaväzuje. Pripomeň mi to vždy, ak by som od pravdivého Bytia skĺzla k čomukoľvek zvodnému.

Modlitba dňa:

Srdce Ježišovo, Cesta, Pravda a Život! Ty si obdarilo sv. Teréziu Benediktu plnou pravdou po tom, ako ťa dlho hľadala. Nech sme na jej príhovor chránení pred klamom, bludom a opustením viery. Nech nám pomôže prijať ťa s jednoduchosťou dieťaťa a žiť s tebou každý deň. Osloboď nás od všetkej slepoty pochádzajúcej z egoizmu i pýchy a daj tiež, aby sme našli žriedlo pravdy v tebe samom. Amen.

Záverečná modlitba:

Bože, večný zdroj…


Piaty deň
UTRPENIE

Úvodná modlitba:

Srdce Ježišovo, horiace láskou…

Existuje povolanie trpieť s Kristom a prostredníctvom neho sa zapojiť do jeho vykupiteľského diela. Spojení s Pánom sa stávame údmi jeho mystického Tela. Kristus pokračuje v svojom živote vo svojich údoch a on sám v nich trpí. Utrpenie v spojení s Pánom sa stáva jeho utrpením, je zapojené do veľkého diela vykúpenia, a preto je plodné.

Boh sa stal človekom, aby nás urobil účastnými na svojom živote. Preto, kto s ním chce žiť, musí mať zároveň účasť na jeho božskom i ľudskom živote. Ľudská prirodzenosť, ktorú Kristus prijal, mu umožnila trpieť a zomrieť. Božská prirodzenosť, ktorú mal od večnosti, dala tomuto utrpeniu a smrti nekonečnú hodnotu a spásnu moc. Kristovo utrpenie a smrť sa opakujú v jeho mystickom Tele a v jeho údoch. Každý človek musí trpieť a zomrieť, ale ak je živým údom Kristovho mystického tela, jeho utrpenie a smrť nadobúdajú vďaka božstvu toho, ktorý je jeho Hlavou, vykupiteľskú moc. To je podstatný dôvod, prečo každý svätý tak túžil trpieť.

Modlitba dňa:

Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné! Ty si darovalo sv. Terézii Benedikte milosť, aby Ťa nasledovala až po strašnú smrť v osvienčimskej plynovej komore. Prosíme ťa, obdar aj nás svojou mocou a záľubou v tvojom nasledovaní, keď nás navštívia trápenia a choroby. Nadovšetko ťa prosíme, aby sme dokázali prijať bolesť a smrť s pokorou – ako tvoja služobnica – a stali sa ti podobnými.

Záverečná modlitba:

Bože, večný zdroj…


Šiesty deň
SLUŽBA

Úvodná modlitba:

Srdce Ježišovo, horiace láskou…

Patriť Bohu, oddať sa mu v dobrovoľnom dare lásky a jemu slúžiť – to nie je povolanie len pre niekoľkých vyvolených, ale pre každého kresťana: či už je zasvätený Bohu alebo nie, či je muž alebo žena. Pretože každý je povolaný nasledovať Krista.

Boh, ako nás učí naša viera a dosvedčuje život z viery, nepožaduje od človeka veci, pre ktoré by mu súčasne nedal silu. […] Boží Duch je rozumnosťou i mocou. On udeľuje duši život a uschopňuje ju na činy, ktoré by zo svojej prirodzenosti nebola schopná vykonať, a súčasne jej naznačuje, ktorým smerom má konať.

Modlitba dňa:

Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, ktorí ťa vzývajú! Z teba čerpala sv. Terézia Benedikta silu pre svoj život obety a odčinenia. Nech tvoja milosť naplní naše srdcia, aby boli vždy pripravené slúžiť ti obetou a žiť pre budovanie tvojho kráľovstva na zemi, ako to robila tvoja služobnica. Nech jej práca prináša hojné ovocie a jej spisy nech slúžia Cirkvi; kiež aj nám pomáha vo vlastnej duši uzrieť poklady, ktorými nás neustále obdarúvaš.

Záverečná modlitba:

Bože, večný zdroj…


Siedmy deň
MILOSŤ

Úvodná modlitba:

Srdce Ježišovo, horiace láskou…

Milosť je tým, čo spája Boha a stvorenie v jedno. Totiž ak o nej uvažujeme ako o tom, čo je v Bohu, teda o Božej láske, Božom bytí, budúcom bonum effusivum sui, teda dobre, ktoré sa dáva, rozlieva a rozdáva, pričom sa tým nijako nezmenšuje.

Vnútro duše je nádobou, do ktorej Boží Duch vlieva život milosti, keď sa mu duša prostredníctvom svojej slobody otvára.

Milosť nedokoná svoje dielo v dušiach, ktoré sa jej z vlastnej vôle neotvoria.

Modlitba dňa:

Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti sme my všetci prijali – milosť za milosťou! Ty si rozmanitým spôsobom obdarilo sv. Teréziu Benediktu a spravilo si z jej srdca svoju svätyňu. Prosíme ťa, Ježišu, skrze svoju lásku a zaľúbenie, s akým si ju pozdvihol a spravil si z nej vyvolený prostriedok svojej milosti, daj, aby sa naše srdcia zbytočne nepripútavali k dočasným dobrám, ale vždy a vo všetkom hľadali a objavovali teba. Amen.

Záverečná modlitba:

Bože, večný zdroj…


Ôsmy deň
JEDNOTA

Úvodná modlitba:

Srdce Ježišovo, horiace láskou…

Prosím Pána, či by nechcel prijať môj život i smrť na svoju česť a slávu, za všetky záležitosti Najsvätejšieho Srdca Ježiša a Márie, za svätú Cirkev, zvlášť na úmysel zachovania, posvätenia i zdokonalenia nášho svätého rádu, za Karmel v Kolíne a Echte, v duchu odčinenia za neveru židovského ľudu, aby Pána prijali jeho vlastní a nastalo jeho slávne kráľovstvo; prosím tiež za záchranu Nemecka, pokoj vo svete, napokon aj za mojich blízkych, živých i zomrelých, za všetkých, ktorých mi Boh dal, aby nik z nich nezahynul.

Nenávisť vo svete nemôže mať nikdy posledné slovo. Treba proti nej postaviť modlitbu a zástupné pokánie a priniesť ho v duchu vyprosenia definitívnej milosti pre tých, ktorí nenávidia. Či sa Kristove rany skrze modlitbu za nenávistníkov, ktorí ukrižovali Ježiša a kopiou prebodli jeho bok, nestali znakom tej lásky, ktorá je mocná nadovšetko?

Modlitba dňa:

Srdce Ježišovo, bezodná hlbina všetkých čností! Ty si povedal: Nik nemá väčšiu lásku ako ten, čo svoj život položí za svojich priateľov. Pozri na srdce sv. Terézie Benedikty pripravené obetovať sa a zadosťučiniť za priateľov i vrahov, za pozemskú vlasť aj izraelský ľud. Pre jej obetu vlastného života daj nám ducha zmierenia, aby sa náš život i naša smrť naplnili v službe našim bratom; aby sme všetci dosiahli jednotu s tebou. Amen.

Záverečná modlitba:

Bože, večný zdroj…


Deviaty deň
LÁSKA

Úvodná modlitba:

Srdce Ježišovo, horiace láskou…

Láska je životom v najvyššej dokonalosti, je večnosťou, ktorá sa naveky dáva bez toho, aby sa zmenšila, a večnou plodnosťou. Preto je Duch Svätý darom.

Vo svojom definitívnom význame je láska darovaním svojho vlastného bytia Milovanému a zjednotením s ním. […] Ak niekto plní Božiu vôľu v najhlbšej oddanosti, vtedy sa Boží život stáva jeho vnútorným životom: keď vstúpi do seba, nájde v sebe Boha.

Dôvodom, zásadou celého rehoľného života je úplne sa oddať Bohu v láske, ktorá zabúda na seba, akosi vyhasiť vlastný život, aby sme v sebe urobili miesto pre jeho život. […] Iba Boh môže prijať takú oddanosť a iba Boh sa môže darovať tak, že naplní sebou celé ľudské bytie, pričom tým nestratí nič zo seba samého.

Modlitba dňa:

Srdce Ježišovo, plné dobroty a lásky. Ty si si vyvolilo sv. Teréziu Benediktu za čistú a svätú obetu pred tvojou tvárou. Naplň aj naše srdcia tvojou láskou a dobrotou; posilni svojou božskou mocou našu slabú vôľu, aby vždy plnila tvoju vôľu. Všetky naše starosti a úmysly… zverujeme, Ježišu, tvojmu Srdcu. Na príhovor sv. Terézie Benedikty vypočuj naše modlitby; dožič nám silu prekonať bolestné hodiny nášho života a nedovoľ, aby sme sa niekedy vzdialili od tvojej lásky. Buď pri nás teraz i naveky, aj v hodine našej smrti. Amen.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Záverečná modlitba:

Bože, večný zdroj…