Deviatnik k sv. Rafaelovi od sv. Jozefa

Modlitba na začiatok novény

Svätý Rafael, vzdávame najvyšší hold Bohu za to, že ťa povolal k takej vysokej svätosti a na poľskej zemi ťa postavil ako vzor hodný nasledovania. Chceme vzdať úctu aj Nepoškvrnenej Matke Božej, Kráľovnej Karmelu, ktorej si bol verným synom a ktorú si nás učil uctievať cez svätý škapuliar.

Chceme vytrvalo nasledovať tvoje čnosti, lebo takto najlepšie odpovieme najláskavejšej vôli Boha ohľadne nás.

Svätý Rafael, oroduj za nás u Boha a vypros nám milosti, o ktoré sa osmeľujeme prosiť na tvoj príhovor počas tejto novény. Amen.


Prvý deň

„Iba živá viera, upevňujúca nás na ceste prijímania Božej vôle vždy a všade, môže ožiariť život duše a naplniť ju tichom, aj keď sa to nezaobíde bez kriku a utrpení.“

M o d l i t b a

Svätý Rafael, tvoja viera sa upevnila v ohni ťažkostí a skúšok. Vypros nám pevnú vieru, aby sme pochopili, že Boh je najvyššou hodnotou nášho života a cieľom, ku ktorému spejeme. Vypros nám statočnú vieru, ktorá by sa nelámala v ťažkostiach života; živú vieru, ktorá by priťahovala naše srdcia do horlivej služby Bohu; radostnú vieru, aby sme žili radostne na slávu Božiu

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …


Druhý deň

„Bohu sa odovzdávajte v pokore ducha a dôverujte v jeho nekonečné milosrdenstvo; čiňte to v pravde, úplne, s jasným úkonom odovzdania sa Bohu; ostatné ponechajte jeho svätej Prozreteľnosti.“

M o d l i t ba

Svätý Rafael, ty si v celom svojom živote nikdy neprestal dúfať v dobrotu a milosrdenstvo nebeského Otca a neochvejná dôvera v Boha ti spríjemňovala ťažké, žalostné a bolestné chvíle pozemského života. Vypros nám milosť, aby sme bezhranične a neochvejne verili, že s ním vždy môžeme počítať, že On, najlepší Otec, ochráni nás pred zlom.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …


Tretí deň

„Ako je možné nemilovať Boha za jeho dobrodenia pri neustálom zanedbávaní duchovného života? Bez neho, pri takých ranách osudu, o koho by som sa oprel? Neraz mi prichádzajú na myseľ slová apoštolov k Spasiteľovi: ,Pane, ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života´ (Jn 6, 69).“

M o d l i t b a

Svätý Rafael, ty si v Bohu objavil a našiel jediný ideál svojho života a tak si ho miloval, že pre teba nebolo na zemi nič cennejšie než Boh a jeho láska. Nauč nás svojím príkladom, aby sme, milujúc Boha vo všetkom a nadovšetko, získali sľúbené dedičstvo, ktoré prevyšuje všetky túžby.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …


Štvrtý deň

„Sme povinní navzájom si svietiť dobrým príkladom a podávať si ruky pri konaní dobra, berúc si príklad zo vzorov kresťanskej dokonalosti a spoločne úpenlivo prosiť o pomoc a milosť pri nohách dobrého Spasiteľa.“

M o d l i t b a

Svätý Rafael, ty si miloval druhého človeka takou veľkou láskou, že si všade hľadal príležitosť, aby si pozdvihol, nakŕmil a potešil každého, kto to potreboval a bol zúfalý. Vypros nám milosť, aby sme milovali, kde vládne nenávisť; aby sme prinášali vieru, kde sú pochybnosti; aby sme vzbudzovali nádej, kde ľudí zožiera zúfalstvo; aby sme vnášali radosť, kde ľudí sužujú starosti; aby sme nehľadali sebalásku, ale milovali druhých. Keď budeme takto postupovať, vo chvíli smrti sa narodíme do nového života.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …


Piaty deň

„Nech by úloha bola akákoľvek, vždy sa treba opierať o dva piliere: o nelásku k sebe samému a o lásku k Bohu. Vtedy musíme viesť boj: poznajúc vlastné slabosti a chyby treba sa cvičiť v pokore a hľadať Božiu pomoc.“

M o d l i t b a

Svätý Rafael, muž veľkej pokory, ktorý si svojím životom ukazoval, akým veľkým pokladom je vlastná poníženosť pred Božou všemohúcnosťou, vypros nám čnosť pokory, aby sme pýchou nevyvolávali Boží hnev, ale aby sme vďaka pokore obdržali dary milosti. Nech milosť opravdivej pokory odstráni z našich sŕdc túžby tela a očí a svetskú pýchu, aby sme žili rozvážne, spravodlivo a pobožne, a tak dosiahli večnú odmenu.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …


Šiesty deň

„Krátky je náš život, všetku dôveru skladáme v Božie milosrdenstvo; a Boh chce, aby sme ho o toto milosrdenstvo prosili. Volajme teda, čo nám sily stačia a kým máme čas.“

M o d l i t b a

Svätý Rafael, ty si počas svojho pozemského života v modlitbe videl nielen kľúč k dosiahnutiu kresťanskej dokonalosti, ale aj vlastným príkladom si povzbudzoval k dôvernej a vrúcnej modlitbe. Vypros nám dar úprimnej, prostej, dôvernej a horlivej modlitby, ktorá je nezlomnou silou v boji proti nebezpečenstvám duše a prameňom nadšenia v Božej službe.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …


Siedmy deň

„Treba prosiť o podrobenie sa Božej vôli, dokonca aj vtedy, keď pociťujeme vnútornú beznádej a keď budeme vnútorne osamelí. Čo dnes zakúšame, to zajtra pominie.“

M o d l i t b a

Svätý Rafael, v každej životnej situácii úplne odovzdaný Bohu a poslušný jeho najsvätejšej vôli, vypros nám milosť, aby sme naším správaním a celým naším životom Bohu hovorili: „Vezmi, môj Bože, vezmi všetko, čo ma od teba vzďaľuje; daj všetko, čo ma k tebe približuje; vezmi ma do svojho úplného vlastníctva; vezmi celú moju slobodu, prijmi môj rozum aj vôľu.“

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …


Ôsmy deň

„Váš dnešný kríž nech vás ešte viac upevňuje v neoceniteľnom poklade podrobenia sa Božej vôli, lebo len touto cestou môžeme dôjsť k šťastiu vo večnosti a touto nádejou posilnení môžeme urobiť jarmo časného života príjemným a bremeno ľahkým.“

M o d l i t b a

Svätý Rafael, ty nás svojím životom, plným utrpenia, pohŕdania, neistoty a smútku, učíš statočne znášať naše mnohoraké starosti, utrpenia a choroby. Vypros nám u Ježiša milosť, aby sme s jeho pomocou vedeli tak znášať zármutok, výčitky, podozrievanie, urážky, ohováranie, nactiutŕhanie, nepokoje, ako by On, náš milovaný Spasiteľ, chcel, aby sme ich znášali.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …


Deviaty deň

„Keď vás ťažkosti zarmucujú, napodobňujte malé dieťa, ktoré v nebezpečenstve volá na svoju matku a rýchlo pobeží vrhnúť sa do jej objatia. Náručie Márie je vždy otvorené na naše prijatie.“

M o d l i t b a

Svätý Rafael, verný služobník Kráľovnej Karmelu, ty si svojím príkladom zapaľoval srdcia tvojich druhov vo vyhnanstve a neskôr tisícok veriacich láskou k Nepoškvrnenej Panne; prosíme ťa, vypros nám ešte väčšiu vernosť v službe Nepoškvrnenej, aby sme sa znovuzrodili v láske a čím viac sa pripodobňovali našej Panej a Kráľovnej a skrze ňu Ježišovi.

Otče náš …, Zdravas´ Mária …, Sláva Otcu …


Modlitba na ukončenie novény

Svätý Rafael, príklad vytrvalej modlitby a plnej dôvery! Tvoj život bol poznamenaný veľkým a ťažkým krížom, takže ty môžeš najlepšie pochopiť naše ťažkosti a biedy.

Vypros nám živú a pevnú vieru, bezhraničnú dôveru, vrúcnu a nezištnú lásku k Bohu a k blížnym, statočnosť v utrpení, poslušnosť najmilostivejšej Božej vôli a všetko to, čo sme v tejto novéne na tvoj príhovor predkladali Večnému Otcovi. Pred trón nebeského Otca zanes naše túžby, radosti, trápenia a utrpenie. V tvojich dlaniach, náš milovaný patrón, budú milšie Bohu, ktorému chceme celým srdcom patriť naveky. Amen.