List generálneho predstaveného k 430. výročiu úmrtia sv. Jána od Kríža

List generálneho predstaveného k 430. výročiu úmrtia sv. Jána od Kríža

List celému rádu pri príležitosti slávnosti svätého Jána od Kríža

Drahí bratia a sestry z veľkej tereziánskej rodiny!

S veľkou radosťou sa na vás obraciam v tieto výnimočné dni adventu, na ceste do Betlehema, v očakávaní Života, ktorý sa odohráva v Máriinom lone, v srdci dejín našich dní a v každom z nás. Keďže prežívame slávnosť svätého Jána od Kríža, rád by som sa s vami zamyslel dvakrát: v prvom rade by som sa s vami rád podelil o to, čo som zažil v týchto prvých mesiacoch vo funkcii generálneho predstaveného, a predložil som vám niekoľko bodov, ktoré osvetľujú moju a – dúfam – aj vašu cestu; okrem toho vám ponúkam zamyslenie sa nad niektorými kľúčmi k životu nášho sv. Jána od Kríža v synodálnej perspektíve. Toto je len niekoľko poznámok, o ktorých dúfam, že nás podnietia nasledovať Cirkev v tomto historickom momente.

Na ceste

Uplynuli tri mesiace od našej generálnej kapituly, ktorá bola chvíľou zamyslenia a bratského stretnutia, otvoreného na Ducha Svätého. Kapitula vždy pripomína a zdôrazňuje nevyhnutnú potrebu konať v spoločenstve, v spolupráci a v službe rádu a Cirkvi. Ďakujem otcovi Saveriovi za jeho starostlivosť, obetavosť a múdrosť v jeho službe ako staršiemu bratovi; ďakujem celej generálnej rade, provinciálnym a miestnym predstaveným, ako aj rehoľným sestrám, federáciám, združeniam a radám, rehoľným sestrám a Svetskému rádu za ich prácu a nasadenie. Ďakujem vám všetkým za vašu obetavosť a vytrvalosť v nezištnej službe spoločnému dobru.

Po prvých chvíľach prispôsobovania sa, učenia a poznávania, prvotný strach spôsobený pocitom nehodnosti voči zverenej úlohe postupne ustupuje dôvere, ktorá umožňuje nechať sa viesť a poučiť: „Rob, čo môžeš, odovzdaj sa mne “ (Správy 1, 3), povedal Pán svätej Terézii. Tieto slová inšpirovali moje prvé kroky.

Tieto slová, ktoré ma pozývajú, aby som prenechal primát Pánovi, boli v prvých mesiacoch mojej služby generálneho predstaveného – s definítormi a bratmi v kúrii – sprevádzané hlbokým presvedčením o sile jednoty celého rádu. To pre mňa predstavuje prvú nevyhnutnosť, ktorú vidím ako projekt na najbližšie roky: zažiť živého Boha ako zjednotenú rodinu; prežívanie Eucharistie, starostlivosť o zmysel pre jednotu v rozmanitosti; snahu chrániť prijatý neoceniteľný dar, ktorý je predovšetkým spoločným povolaním, pokladom neoceniteľnej hodnoty.

Štyri slová pre záväznú prítomnosť

Sú štyri slová, ktoré vo mne zostávajú (horia) počas týchto prvých chvíľ na ceste, ktorú vám zverujem, aby ste mi ich pomáhali prostredníctvom udalostí skloňovať a kráčať v ich svetle, v dychu Ducha Svätého, ruka v ruke s Máriou a Jozefom. Navrhujem vám ich ako reflexiu osvetľujúcu súčasnú hodinu nášho života a života našich spoločenstiev:

• Nemožné
• Magnificat
• Plodnosť prítomného okamihu
• Poslušný exodus

Pri mnohých príležitostiach a okolnostiach sa cesta stáva nemožná, ako keby sme mali do činenia s Goliášom, ktorý nás vo všetkom presahuje. Sme v pokušení vzdať sa a ustúpiť; útočí na nás skľúčenosť a depresia spolu s existenčným, psychickým a fyzickým vyčerpaním, ktoré však nie je schopné uhasiť plameň vo vnútri, tú „iskru“, ktorá nám pripomína, že nie my sme to všetko iniciovali, ale že to bola a je Božia túžba a Boží sen. Uprostred toľkých zápasov je v každom z nás vnútorný hlas: „Ak je to nemožné pre teba, práve preto je to možné pre mňa.“ „Buď pokorný. Požiadaj o pomoc, nevzdávaj sa.“ Odpočívame len v istote toho hlasu: „To som ja, neboj sa.“ Nemožné je privilegovanou pôdou na zakúšanie Boha, na Karmel. To najlepšie z našich dejín sa stalo za „nemožných“ okolností. Hovorím vám to s veľkým presvedčením a pozývam vás, aby ste znovu objavili silu, ktorá sa rodí, keď naše sily a predstavy prestanú fungovať a iba dôvera nás vráti k pravej dynamike Božieho prvenstva.

Máriin Magnificat je pre tento čas našou školou života. Mária je vždy v najťažších chvíľach zárukou plodnosti. Magnificat je pieseň, ktorá odhaľuje Božiu pravdu v časoch temnoty. V chudobnom a pokornom Máriinom srdci nachádzame tú najistejšiu pravdu v dejinách, víťazstvo Boha, jeho spásu uprostred všetkých katastrof a neprávostí. Slobodné a pokorné srdce dievčaťa z Nazareta, prístupné a otvorené na Boží príchod, mení bezprecedentným spôsobom dejiny ľudstva. Mocní nemajú posledné slovo. Pokorní prepisujú dejiny spásy. Čo je dnes Magnificatom Karmelu? Akú pieseň počujeme v hĺbke našej krehkosti a malosti? Mám na mysli, čo nemôže umlčať žiadne zlyhanie ani otvorená rana. Pozývam vás prežiť tento čas ako Magnificat, započúvať sa do Božej túžby pre našu zranenú zem.

Naši mystici vždy ospevovali Božiu vernosť v prítomnom okamihu. Nikdy nepochybovali o plodnosti Ducha Svätého, ktorý zrodil život tu a teraz, aj keď sa zdalo, že je v troskách. Duch, ako naši Otcovia dobre vedeli, je schopný raziť cesty na púšti a urobiť zo zranených skutočných liečiteľov svojej doby. Karmelitánski svätci sú učiteľmi kresťanskej vytrvalosti, húževnatosti, dnes by sme povedali: obnovujú zničený život a nanovo tvoria – „proti každej nádeji“ – v jasliach života, v Božom sne, to, čo svätý Jozef počul a v čo uveril v najnepokojnejšiu noc svojho života.

Sme svedkami núteného exodu v mnohých častiach sveta. Svet hľadá svoj domov, svoje miesto. Sme v období prechodu do zasľúbenej zeme. Niektorí hovoria, že smerujeme k zničeniu planéty alebo ku koncu čias: proroci nešťastia sa objavujú v najkŕčovitejších časoch v histórii … ale sú tu aj najväčší svätci. Je pravdou, že naša zem je chorá na tele aj na duši. Ale zdanlivé konce sú vždy obdobiami „nečakaných začiatkov“. Aj my, rehoľníci a rehoľníčky, laici sme v procese poslušného exodu. Nie sme vylúčení z tohto momentu dejín, aj keď sa často držíme bezpečnosti „Egypta“, „pokoja“ už známeho. Toto nie je čas na náš komfort: pre Teréziu vždy bol čas vydať sa na cestu. Bez toho, aby sme riskovali odvážne „áno“, nezrodíme živý a dôveryhodný Karmel budúcnosti. Nebráňme budovy, nebráňme seba, ale bráňme živú skúsenosť: vo viere, nádeji a láske. Do akého poslušného exodu sme dnes povolaní ako spoločenstvo a ako karmelitáni?

Ján od Kríža v synodálnom kľúči

  • Tichá láska a láskyplná pozornosť
  • Sanjuanistická pedagogika
  • Priateľstvo s niektorými ženami a laikmi
  • Prvenstvo Ducha Svätého

decembra oslavujeme 430. výročie smrti sv. Jána od Kríža: okamih prechodu, v ktorom sa strhol závoj stretnutia a odhalilo sa tajomstvo lásky, ktoré žil v noci tohto života. Celý náš život smeruje k tomuto rozhodujúcemu okamihu. A všetko, čo robíme a žijeme, bude zahalené do svetla práve tej chvíle, ktorú prežil Ján od Kríža krátko po tom, čo počul kostolné zvony, ktoré odbíjali čas na ranné chvály. Jedného dňa aj my budeme počuť zvonenie zvonov, ktoré nás zavolajú k nášmu definitívnemu narodeniu. Celý náš život je adventom, ktorý vo svojom lone nesie skutočný život. Pri premýšľaní o Jánovi od Kríža je zmysel nášho života čoraz jasnejší.
V týchto dňoch premýšľam o ceste, po ktorej kráča Cirkev, ktorá nás pozýva k synodalite, k procesu vzájomného načúvania, spoločnej zodpovednosti a otvorenosti voči tomu, čo je nové, aby sme sa dali osvietiť a poučiť. „Vedieme dialóg, aby sme pochopili, nie aby sme presvedčovali,“ povedal Benedikt XVI. vo svojom poslednom pápežskom prejave
decembra 2012.

Tichá láska a láskyplná pozornosť

Uprostred svojho životného príbehu sa Ján od Kríža započúval do výrečného Božieho ticha. Protivenstvá života – „púť hladu“ v detstve, „väzenie v Tolede“ a „vyhnanstvo v La Peñuela“ v jeho posledných mesiacoch – ho sformovali na pozorného poslucháča tichej Božej lásky v protivenstvách a v noci. Ján od Kríža sa učí tichej láske a láskyplnej pozornosti, necháva sa zraniť a viesť Bohom „do tienistých lesov“ (DP 36). Necháva sa preniknúť pravdou o veciach, ľuďoch a Bohu, obdarený jazykom, ktorý Boh najviac počúva: „tichou láskou“. Prvou črtou skutočnej synodality je postoj lásky ako princíp, ktorý interpretuje život, počnúc empatiou zdieľania, ktorá objavuje Boha v jeho tichu, v hĺbke svojho vnútra a v každom človeku. Ján od Kríža je objaviteľom perál v noci a na smetiskách sveta.

Sanjuanistická pedagogika

Stávalo sa, že keď niekto recitoval verš, Ján od Kríža žiadal, aby ho zopakoval, aby si ho zapamätal; potom komentoval tie verše, ktoré sa naučil od iných. Raz sa opýtal brata Františka: „Brat, kto je Boh?“ A rehoľný brat odpovedal: „Boh je tým, čím chce byť.“ Táto odpoveď dala bratovi Jánovi príležitosť komentovať po niekoľko dní túto veľmi originálnu definíciu absolútnej slobody Boha, ktorý robí, čo chce, pre naše dobro. Známa je aj otázka, ktorú položil sestre Františke od Panny Márie: „Sestra, čo robíš v týchto dňoch na modlitbe?“ Odpovedala: „Pozerám sa na Božiu krásu a som rada, že ju má.“ Z tohto dialógu sa zrodilo posledných päť strof Duchovnej piesne, najmä 36. verš o Božej kráse. Tento veľmi srdečný štýl vyučovania by sme dnes mohli opísať ako „synodálny“, to znamená taký, ktorý používa dialóg, umožňujúci zbierať to, čo sme sa naučili, aby sme učili iných, aby sa tak všetci bratia stali plne kompetentnými v tomto štýle učenia. Nech aj z nás, zo svojich detí, urobí náš otec sv. Ján od Kríža skutočných odborníkov v tomto štýle vyučovania!

Priateľstvo s niektorými ženami a laikmi

Ján od Kríža mal veľmi krásne priateľstvá s niektorými ženami, s ktorými sa počas svojho života stretol. Mal schopnosť načúvať ženám a vstúpiť s nimi do hlbokého dialógu, porozumieť im a porozumieť sebe pri počúvaní, počnúc Teréziou od Ježiša, Annou od Ježiša a karmelitánkami z Beas alebo Granady. Rovnako to bolo s laičkami ako Juana de Pedraza a Ana de Peñalosa. V tých časoch to nebolo ani vo zvyku, ani sa to nepovažovalo za najdokonalejší spôsob rehoľného života, ale podobne ako Ježiš aj Ján vedel pristupovať a počúvať to, čím mohli ženy obohatiť jeho život a dokonca aj jeho diela. Ján od Kríža vstúpil do „tereziánskeho“ štýlu osobným noviciátom u karmelitánok vo Valladolide, pričom sa nechal viesť a poučiť životom týchto žien. Myslím, že tento postoj je prvým krokom, aby sme umožnili rôzne vzťahy medzi ľuďmi, medzi bratmi a rehoľnými sestrami. V atmosfére tohto vzájomného načúvania, v ktorom sa charizma odhaľuje v synodalite spoločnej skúsenosti rehoľných sestier, bratov a laikov, má Karmel putovať, aby pokračoval v štýle Jána od Kríža. „Len táto reciprocita a oceňovanie rozdielnej citlivosti, mužskej a ženskej, môže viesť k porozumeniu, ktoré nás robí dôveryhodnými“ (Rosalba Manes, Melódia ticha. Prekvapujúca osoba Jozefa z Nazareta, Miláno 2021, s. 66).

Prvenstvo Ducha Svätého

Svätý Ján od Kríža v „Živom plameni lásky“ povzbudzuje duchovných sprievodcov, aby pochopili, že sú len prostredníkmi medzi človekom a Duchom Svätým: vyzýva ich, aby počúvali a nemysleli si, že ho „vlastnia“, aby boli skôr hovorcami a prijímačmi signálov a nie vodcami (porovnaj ŽPL 3, 46). V máloktorom texte je sv. Ján taký prísny voči tým, ktorí sťažujú pôsobenie Ducha a stávajú sa hlavnými postavami na cestách tých, ktorých majú sprevádzať. Tento postoj je jedným z najautentickejších vkladov Karmelu na tejto ceste synodality, ktorú nám Cirkev ponúka: našu schopnosť počúvať každého človeka a rešpektovať rytmus a túžby Ducha, jeho pôsobenie v každom, bez manipulácie, bez vnucovania našich túžob a očakávaní.

Tieto štyri perly sú príkladom synodálneho bohatstva Jána od Kríža, ktorý nás pozýva kráčať s Cirkvou v hlbokom spoločenstve bez toho, aby sme sa uzatvárali, zanedbávali dom a záhradu, ktoré nám dal Boh (kontemplácia, misia a bratský život), pri vchode do jaskyne (ako Eliáš), v obnažení a chudobe, počúvajúc, čo Duch hovorí Cirkvám a Karmelu, svetu a každému z nás. Nebojte sa počuť pravdu, že každý druh chudoby alebo pokorenia seba vedie k sebe samému. Počas niekoľkých nasledujúcich rokov stojí Rád pred vzácnou cestou hlbokého počúvania. Pozývam vás – všetkých laikov, rehoľné sestry a rehoľníkov, aby ste prežili túto chvíľu v znamení POČÚVANIA a ODVAHY, vzájomne sa podporovali a starali sa o seba, aby ste odhodlane slúžili Pánovi. S Máriiným pútnickým postojom Magnifikat a so suverenitou plnou lásky v „Duchovnej piesni“ od Jána od Kríža kráčajme spolu!

Prajem všetkým požehnané prežitie slávnosti svätého Jána od Kríža.

Príjemný advent vyprosuje

Miguel Márquez Calle, Rím, 14. 12. 2021
generálny predstavený