Myšlienky sv. Jána od Kríža

Boh, jedine Boh prepožičiava každej činnosti hodnotu a sviežosť, lebo ten, kto nepozná Boha, nepozná nič.

Slovo, Syn Boží, spolu s Otcom a Duchom svätým, je svojou podstatou a charakterom ukryté v najvnútornejšej časti duše… Raduj sa a teš sa vo svojom vnútornom sústredení s Ním, pretože je ti tak blízko. Maj túžbu po Ňom a uctievaj Ho vo svojom vnútri.

Jedna myšlienka človeka má väčšiu hodnotu než celý svet, preto iba Boh je jej hoden.

Keď ti niečo ťažké alebo nepríjemné vstúpi do cesty, spomeň si na ukrižovaného Krista a buď pokojný.

Mysli len na to, že všetko pochádza od Boha; a kde nie je láska, usiluj sa o lásku a rozdávaj lásku.

Aby si mohol všetko úplne získať, musíš sa všetkého úplne vzdať.

Otec svetiel sa ako slnečný lúč vlieva tam, kde mu dáme priestor, bez toho, aby niekoho uprednostňoval či zanedbával. S radosťou sa ponúka všetkým na ich cestách a chodníkoch, po celej zemi hľadá spoločenstvo s ľudskými deťmi sebe na radosť. A je vierohodné tvrdenie, že človek od neho dostane všetko, čo Syn prisľúbil: k tomu,  kto ho miluje, vojde Najsvätejšia Trojica a urobí si u neho príbytok.

Keď človek hľadá Boha, omnoho skôr hľadá Boh človeka.

Bohu slúžime iba tým, že ho milujeme.

 Budeme žiť životom Božím, pridruženým k Najsvätejšej Trojici.

 Jedine láska zjednotí a spojí dušu s Bohom.

V porovnaní s Bohom svet nie je ničím. –  Boh je všetko.

Kde niet lásky, zasej lásku a budeš žať lásku.

Opravdivá láska prijíma všetko, čo prichádza od Milovaného, či už je to šťastie, alebo nešťastie.

Na konci života budeme súdení z lásky. Nauč sa milovať Boha tak, ako On chce, aby sme ho milovali, a zabudni na seba.

Kto má lásku, ten sa pred svetom nehanbí za skutky, ktoré koná pre Boha.

Za lásku sa platí iba láskou.

Kto nemiluje svojho blížneho, nenávidí Boha.

Láska k blížnemu je najlepší prostriedok, ako milovať Boha, pretože bratská láska spočíva v tom, že milujeme blížnych Kristovým srdcom.

(Z modlitby zamilovanej duše – duše roznietenej láskou):

Bože, ty mi neodoprieš to, čo si mi už raz daroval, keď si mi dal svojho jediného Syna, Ježiša Krista. V ňom si mi dal všetko, po čom môžem túžiť. Preto sa chcem tešiť, lebo ty nebudeš meškať, ak ťa budem naozaj očakávať.

Moje sú nebesia a moja je zem. Moje sú národy, moji sú spravodliví, moji sú hriešnici. Moji sú anjeli a Matka Božia je moja. Všetko je moje. I sám Boh je môj a pre mňa, pretože Kristus je môj a celý pre mňa.

Venujte sa veľa modlitbe, zabúdajte na všetko, pretože nemáme iné dobro, inú oporu ani útechu.

Čím viac viery má duša, tým viac je zjednotená s Bohom.

Tí, ktorí vedú duše, nech pamätajú na to, že hlavným konajúcim, vodcom a hýbateľom duší nie sú oni, ale Duch svätý, ktorý sa nikdy neprestáva starať o duše,  a že oni sami sú iba nástrojmi, ktoré ich majú viesť k dokonalosti skrze vieru a zákon Boží, podľa ducha, ktorého Boh dáva každej z nich.

Cesta k zjednoteniu s Bohom spočíva v očistení vôle od jej sklonov a žiadostí, aby sa takto z vôle ľudskej a nízkej stala vôľa božská a stotožnila sa s vôľou Božou.

Kristus je bohatá baňa, obsahujúca žily s mnohými pokladmi. Môžeme ju  stále hĺbiť a nikdy nedôjdeme na koniec. Čím hlbšie a hlbšie ju vyhlbujeme, objavujeme vo všetkých smeroch nové žily nového bohatstva. Veď preto sv. Pavol povedal o Kristovi tieto slová: „V ňom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania“ (Kor 2,3). Aby k nim duša dospela, aby prenikla až k nim, je nevyhnutné, aby najskôr prešla úzkou cestou vnútorného i vonkajšieho utrpenia. To je cesta, ktorá vedie k múdrosti. Áno, nikto nemôže v tomto živote pochopiť tajomstvo Krista bez toho, aby mnoho trpel…

Málo záleží na tom, či je vták pripútaný tenkou alebo hrubou niťou: dokiaľ ju nepretrhne, nebude schopný vzlietnuť. Je pravda, že tenkú niť pretrhne ľahšie ako hrubú; ale akokoľvek je pretrhnutie ľahké, pokiaľ k nemu nedôjde, vták nevzlietne. Tak je na tom aj duša, ktorá je k niečomu pripútaná. A hoci je inak akokoľvek čnostná, nikdy nedosiahne slobodu potrebnú na božské zjednotenie.

Uvažuj, aká nekonečná múdrosť, aké skryté tajomstvá, aký pokoj, aká láska a aké ticho sa rozlievajú v srdci Boha… Aká vznešená je múdrosť, ktorej nás učí sám Boh; to sú takzvané anagogické úkony, ktoré tak veľmi rozpaľujú srdce!

Keď si Boh chce zamilovať dušu, nehľadí na jej veľkosť, ale na hĺbku jej pokory.

Nech ti stačí ukrižovaný Kristus, s ním pracuj i odpočívaj, a tak sa zbavíš všetkých vnútorných i vonkajších bremien.

Ak chcete vlastniť Ježiša, nikdy ho nehľadajte bez kríža.

Dokonalá láska má tú vlastnosť, že si nechce nič prisudzovať ani prisvojiť, ale všetko odkazuje Milovanému.

Dávať lásku znamená hlboko milovať… Keď Boh vleje do duše svoju milosť, urobí ju tak hodnou a schopnou svojej lásky.

Láska je náklonnosť, sila, schopnosť duše ísť k Bohu, pretože láskou sa duša zjednocuje s Bohom. Čím viac stupňov lásky má duša, tým hlbšie vniká do Boha a tým väčšmi sa v ňom sústreďuje… Čím je láska silnejšia, tým väčšmi je zjednocujúca.

Celý svet nie je hoden ani jednej myšlienky človeka, lebo ona patrí jedine Bohu; preto každú myšlienku, ktorú nevenujeme Bohu, mu vlastne kradneme.

Keď sa duša stane Božím tieňom, koná v Bohu pre Boha to, čo Boh koná v nej sám pre seba, a tak ako On to koná.

Vždy sa radšej daj poúčať inými, ako by si sám chcel poúčať hoc i toho najmenšieho zo všetkých.

Ak sa nebojíš sám padnúť, ako sa chceš sám zdvihnúť? Vedz, že oveľa viac zmôžu dvaja ako iba jeden.

Nevinné a čisté dielo vykonané pre Boha pripravuje v čistom srdci dokonalé kráľovstvo pre svojho Pána.

Kto sa môže oslobodiť od svojej biedy a ničoty, ak ho ty sám nevyzdvihneš k sebe čistotou svojej lásky, ó, Bože môj?

Bože môj, nezbav ma toho, čo si mi už raz dal vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi, veď v ňom si mi dal všetko, po čom túžim.

Len ten skutočne zvíťazil nad všetkými vecami, komu ani ich príjemnosti nespôsobujú radosť,  ani ich trpkosti neprinášajú zármutok.

Ak duša neodhodí starosti tohto sveta a neskrotí žiadostivosti, ide k Bohu ako človek, ktorý ťahá voz do kopca.

Aby sme sa páčili Bohu, nemusíme veľa robiť, ale skôr všetko vykonávať s dobrou vôľou, bez akejkoľvek sebalásky a ľudských ohľadov.

Dbaj, aby si sa hneď nermútil nad nešťastím vo svete, pretože nevieš, aké dobro, pripravené  v Božích rozhodnutiach pre večnú radosť vyvolených, nesie so sebou.

Uvedom si, že Boh kraľuje iba v pokojnej a ničím nezaujatej duši.

Drž na uzde svoj jazyk i myšlienky a všetky svoje pocity prenášaj vždy na Boha, a tvoj duch  sa rozpáli božskou žiarou

Jedine v Bohu hľadaj pokrm pre dušu. Zanechaj starosti o vonkajšie veci a do srdca vnášaj pokoj a sústredenie.

Raduj sa ustavične v Bohu, ktorý je tvojou spásou (Lk 1,47), a pamätaj, že je dobré akokoľvek trpieť pre toho, kto je dobrý.

Otec vyriekol jedno Slovo, ktorým je jeho Syn, a to Slovo hovorí stále vo večnom tichu a v tichu ho má počúvať aj duša

Všetko dobro, ktoré tu máme, nám požičal sám Boh; je to jeho vlastníctvo. Boh a jeho dielo   – to je sám Boh.

Päťnásobnú škodu spôsobuje duši akákoľvek náruživosť: znepokojuje ju, zakaľuje, špiní, oslabuje a zaslepuje

Duše, ktorá je spojená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Najčistejšie utrpenie prináša najjasnejšie poznanie.

Vlastnosťou statočných a ušľachtilých duší je, že ostávajú vzadu, aby boli všetci pred nimi. Vlastnosťou štedrých a obetavých sŕdc je skôr dávať ako prijímať, až nakoniec dajú sami  seba, lebo pokladajú za veľkú záťaž vlastniť seba samých, ale väčšmi sa im páči byť vlastníctvom iných a zbaviť sa seba samých, pretože skôr ako sami sebe patríme nekonečnému Dobru.

Usiluj sa byť stále v Božej prítomnosti a chrániť v sebe čistotu, ktorej ťa učí Boh.

Ži tak, akoby na tomto svete nebol nikto iný, iba Boh a ty, aby tvoje srdce nezadržiavalo nič  ľudské.

Je dvanásť hviezd, ktoré tvoria korunu najvyššej dokonalosti: láska k Bohu, láska k blížnemu, poslušnosť, čistota, chudoba, účasť v chóre, pokánie, pokora, umŕtvovanie, modlitba, mlčanie, pokoj.

Vyzbroj svoje srdce odolnosťou voči všetkému, čo by ťa priťahovalo k niečomu, čo nie je Boh, a s radosťou trp pre Krista.  

Ak chceš byť dokonalý, zriekni sa svojej vôle, daj ju chudobným v duchu a kráčaj  za  Ježišom Kristom  cestou miernosti  a pokory  a nasleduj ho  až na Kalváriu i k hrobu.  

 Neurob nič, čo by neurobil Kristus, ani nevyslov závažné slovo, ktoré by nevyslovil Kristus, keby bol v tvojom postavení a keby bol rovnako starý a zdravý ako ty.

Vo všetkom sa usiluj o čo najväčšiu česť a slávu Božiu.

Pamätaj vždy s láskou na Boha a hľadaj pokoj ducha.