Myšlienky sv. Rafaela od sv. Jozefa

„Vlasť nepotrebuje krv, ktorej sa prelialo príliš mnoho na poľských nivách, ale potrebuje pot!“

„Svet ma môže zbaviť všetkého, ale vždy mi ostane jeden úkryt, ktorý je pre neho nedostupný: modlitba; do nej sa dá zhrnúť minulosť, súčasnosť aj budúcnosť v podobe nádeje. Bože, akým pokladom obdarúvaš tých, čo v teba dúfajú! Dobrí ľudia sú podobní čistému vzduchu: dýchame ho, hoci ho nevidíme.“

„Iba živá viera, upevňujúca nás na cestičke prijímania Božej vôle vždy a všade, môže ožiariť život duše a naplniť ju tichom, aj keď sa to nezaobíde bez kriku a utrpení“

„Bohu sa odovzdávajte v pokore ducha a dôverujte v jeho nekonečné milosrdenstvo; čiňte to v pravde, zúplna, jasným úkonom odovzdania sa mu; ostatné ponechajte jeho svätej Prozreteľnosti“

„Ako je možné nemilovať Boha za jeho dobrodenia pri neustálom zanedbávaní duchovného života? Bez neho, pri takých ranách osudu, o koho by som sa oprel? Neraz mi prichádzajú na myseľ slová apoštolov k Spasiteľovi: ,Pane, ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života´ (Jn 6,69)“

„Sme povinní navzájom si svietiť dobrým príkladom a podávať si ruky pri konaní dobra, berúc si príklad zo vzorov kresťanskej dokonalosti a spoločne úpenlivo prosiac o pomoc a milosť pri nohách dobrého Spasiteľa“

„Nech by úloha bola akákoľvek, vždy sa treba opierať o dva piliere: nelásku k sebe samému a lásku k Bohu. Vtedy musíme viesť boj: poznajúc vlastné slabosti a chyby treba sa cvičiť v pokore a hľadať Božiu pomoc“

„Krátky je náš život, všetku dôveru skladáme v Božie milosrdenstvo a Boh chce, aby sme ho o toto milosrdenstvo prosili. Volajme teda, čo nám sily stačia a kým máme čas“

„Treba prosiť o podrobenie sa Božej vôli, dokonca aj vtedy, keď pociťujeme vnútornú beznádej, keď budeme vnútorne osamelí. Čo dnes zakúšame, to zajtra pominie“

„Váš dnešný kríž nech vás ešte viac upevňuje v neoceniteľnom poklade podrobenia sa Božej vôli, lebo len touto cestou môžeme dôjsť k šťastiu vo večnosti a touto nádejou posilnení urobiť jarmo časného života sladkým a bremeno ľahkým“

„Keď vás ťažkosti zarmucujú, napodobňujte malé dieťa, ktoré v nebezpečenstve volá na svoju matku a rýchlo pobeží vrhnúť sa do jej objatia. Náručie Márie je vždy otvorené na naše prijatie“