Ďakovná modlitba

Bože, ktorého milosrdenstvo je bez miery a poklad láskavosti je nevyčerpateľný, vzdávame vďaku tvojmu otcovskému majestátu za dary, ktoré si nám udelil, osobitne za to, že si k takej vysokej svätosti vyzdvihol tvojho verného služobníka Rafaela, vzor živej viery, dokonalej vernosti, veľkodušnej lásky k blížnemu, ducha obety a sebazaprenia, vrúcnej úcty a lásky k Matke tvojho Syna a k našej Matke.

Ďakujeme ti za to, že vo svätom Rafaelovi si nám dal príklad opravdivej a vrúcnej lásky k našej pozemskej vlasti, ktorá dnes tak veľmi potrebuje bezvýhradne oddaných synov a dcéry.

Prijmi, Pane, naše ďakovné modlitby a chráň od všetkých protivenstiev veriacich, aby ti horlivo slúžili tak, ako ti slúžil svätý Rafael Kalinowski.

Amen.