Modlitba chvál

Všemohúci, večný Bože, buď zvelebený za to, že vo svätom Rafaelovi Kalinowskom si nám dal ušľachtilý príklad lásky k tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi a detskej lásky k Panne Márii. V ňom nám ukazuješ, že človek, ktorý prijíma kríž, požíva Eucharistiu, v modlitbe poznáva Božiu vôľu, nezahynie ani v najväčších životných ťažkostiach. V ňom nám dávaš aj vzor života v Cirkvi a pre Cirkev, posvätenia sa pre dobro vlasti a prinášania pomoci tým, ktorí ju potrebujú.

Buď zvelebený, Pane, za tento príklad a dovoľ nám nasledovať ho na ťažkých cestách nášho života. Daj nám tiež milosť, o ktorú pokorne prosíme v tejto novéne prostredníctvom svätého Rafaela. Skrze Krista, nášho Pána.

Amen.