Myšlienky sv. Terézia z Lisieux – Radosť

Aká sladká radosť je v myšlienke, že Boh je spravodlivý! Berie do úvahy naše slabosti, dokonale pozná krehkosť našej prirodzenosti. Čoho sa mám teda báť? Keď nekonečne spravodlivý Boh tak dobrotivo odpustil všetky viny márnotratného syna, nemá byť spravodlivý aj ku mne, ktorá som stále s Ním?

Veľmi zreteľne som zakúsila, že radosť nie je vo veciach, ktoré nás obklopujú. Je v najhlbšom vnútre duše. Možno ju vlastniť vo väzení, ako aj v paláci.

Chápem a viem zo skúsenosti, že Božie kráľovstvo je v nás. Ježiš vôbec nepotrebuje ani knihy, ani učiteľov, aby poúčal duše. On učí bez hluku a slov. Nikdy som ho nepočula hovoriť, ale cítim, že je vo mne, v každom okamihu, vedie ma a vnuká mi, čo potrebujem, vidím svetlá, ktoré som dosiaľ nevidela. Najhojnejšie osvietenia nedostávam pri modlitbe, ale skôr uprostred každodenných zamestnaní.

Každý okamih je večnosť, večnosť radosti pre nebo, večnosť vidieť Boha z tváre do tváre, byť s ním jedno.

Nijaká radosť sa nedá porovnať s radosťou, ktorú prežíva človek skutočne chudobný v duchu.

Pociťujem veľkú radosť nielen vtedy, keď ma iní považujú za nedokonalú, ale najmä vtedy, keď sama cítim, že som skutočne nedokonalá.

Ježišu, mojou radosťou je, že ťa milujem.

Ježišu, moja radosť spočíva v láske k tebe.

Tak veľmi milujem Boha, že by som mu chcela urobiť radosť svojou láskou a malými obeťami, aj keby nevedel, že sú odo mňa.

Radosť, ktorú svetskí ľudia hľadajú v zábavách, je len prchavý tieň. Naproti tomu, naša radosť, hľadaná a vychutnávaná v námahách a utrpení, je veľmi blahodarná skutočnosť, predzvesť nebeského šťastia.

Tešte s v pokoji z radosti, ktorú vám Boh daruje, a neznepokojujte sa pre budúcnosť. On má pre vás pripravené nové milosti a mnohé útechy.

Aká to radosť trpieť pre toho, koho milujeme.

Slúžte Bohu s pokojom a radosťou. Pripomínajte si, že náš Boh je Boh pokoja.